ШУТЭHЭН БАРИЛДАЛГЫН МАГТААЛ

ШУТЭHЭН БАРИЛДАЛГЫН МАГТААЛ

ШУТЭHЭН БАРИЛДАЛГЫН МАГТААЛ.

Шүтэн барилдалга магтаһан

һайн һургаал зүрхэндэ оршобо!

 

Манзушири багшадаа мүргэмэй!

 

Али нэгэ үзэһэн зарлигһаа

Дээдэ зааһан айладхалда

Илагша, шүтэн барилдалга гаргаһан

Тэндэ үзүүлһэн убадиста һүгэдэмэй!

 

Хэды шэнээн юртэмсын доройтол

Тэрэ үндэһэн мунхагһаа

Ямар нэгэ үзэл тэндэ урбаһан

Шүтэн барилдалга гараһан зарлигһаа.

 

Тэрэ үеһээ түгэс оюунаар

Шүтэн барилдалгатай гараһан мүрдэ

Танай үзүүлһэн оншо шанар

Яагаад дотор багтанагүйб?

 

Танда тэрэ үнэн мэтэ этигэһэн

Хэн нэгэ магтаһан үүдэндэ

Шүтэн гараһан зарлигһаа

Ямар нэгэ убадис олоһон.

 

Али ямар нүхэсэл түшэһэн

Мүн шанар тэрэ хооһон гэһэидэ

Энэ гайхамшиг зарлигһаа

Ямар нэгэ һайн еһо байхада.

 

Хүүгэдээ хаана бариһан юумэ

Бата баримталгата хизагаар уяһан

Мэргэн сасарһан тэрэ шанар

Бүхы үүдэнэй гүльмэ таһалһан.

 

Бусад энэ һургаал үзөөгүйһөө

Та тэрэнэй өөрөө үзэһэн гэһэн

Үнэгэн арсалан мэтэ түрэһэнинь

Мудигбагай үгын гэршэлтэ.

 

Айда үзэһэн, айда абарһан

Айда хэлэһэн дээрэ, айда этигэһэн

Шүгэн барилдалгата гараһан һайн зарлиг

Үзэһэн тэндэ би мүргэмэй!

 

Амитанда та туһа зохеоһон

Эмын түлөө бэрхэшээл зүбшөөһэндөө

Хооһон шанарай зүрхэн һургаал

Ушар шалтагаанда магад ханигүй.

 

Шүтэн барилдалгатай гараһан еһо

Харша болон бүтэһэнгүй

Танай үзэһэн энэ дүрим

Хэр зэргэ дотороо багтаһан?

 

Та нэгэ үе хооһон шанарай

Шүтэн гараһан улха үзэһэн

Хооһоной мүн шанарарань

Зохихо үйлэ харшагүй үйлэдэһэндэ.

 

Хэрбээ тэндэ узэл урбаха

Хооһоноор үйлэдэхэ болоогүйдэ

Үйлэдэл хамтада хооһон үгыһөө

Зохистой гашуун хүндыдэ унагдаха.

 

Танай һургаал тэрэнэй тула

Шүтэһэн гараһан үзэл һайн магтаһан

Тэрэ баһа бүгэдэ үгы

Мүн шанартай байхагүйда.

 

Огторгойн сэсэг хамаадалгүй мэтэ

Тиимэ тула шүтэһэн мүн байһанда

Мүн шанарһаа тэрэ бүтэһэн

Ушар нүхэсэл харшатай хамаадалсаһанда.

 

Тэрэнэй тула шүтэһэнһөө гараһан

Зарим юумын харьяалаагүйдэ

Хооһонһоо мүн шанарарань

Харьяалаагүй зарим юумын үгы зарлигдаһанда.

 

Мүн шанар урбахагүй тула

Зарим юумынууд мүн шанартай байхада

Нисванисһаа гэтэлжэ болохогүй

Бүхы сасарһан урбахагүй зарлигдаһанда.

 

Тэрэ тула мүн шанар маша таһарха гэһэндэ

Баһа дахин арсаланай дуугаар

Мэргэдэй суглаанда һайн зарлигһанда

Энэние хэн харюулаха шадалтаб?

 

Мүн шанартай баһа зарим үгы

Энэ шүтэһэнһөө энэ гараһан

Бүгэдэ зохиһон хоер бодото байһанай

Яхмар хэрэг харшагүй хуряаһанай хэлэһэндэ?

 

Шүтэһэнһөө гараһан ушар шалтаганаар

Шүтэһэн үзэл хизагаар үгыдэ

Танай энэ һайн зарлигта этигэһэн

Дээдэ ушартай хэлэһэндэ.

 

Энэ бүгэдэ хооһон мүн шанарһаа

Энэ үйлэ, знэ.үрэ гараһанда

Хоер магад харилсан

Харша үгы нүхэртэй үйлэдэһэндэ.

 

Энэ үйлэ гайхамшиг болоһон

Ямар үйлэ энэ һонин гараһанда

Та энэ еһо магтаһан

Бусадые магтаһан үгыдэ.

 

Мунхагһаа һүрэхэдэ бариһан

Ямар нэгэ танда атаархаһан

Тэрэнэй дуу мүн шанаргүй

Ямар гайхамшиг тэсэбэригүй болоһондо.

 

Та энэрхы зохеоһон зарлигһаа

Шүтэһэнһөө гараһанай ама абаһан

Хооһон шанарай аялга сууряан тэсэбэригүй

Эндэ гайхамшиг би гэһэн болоһондо.

 

Мун шанар үгы гараһан үүдээр

Шүтэн барилдалгатай гараһан дээрэ

Нэрэ шанарынь мүн шанартай

Мүнөөнэй энэ түрэлхитэн бариһан.

 

Хутагтын дээдэнуудэй һайн ябадал

Орохо уламда хани болон, хагасаха болоһон

Та һайн баясхалан болоһон замда

Ямар аргаар хүтэлһэн?

 

Мүн шанар заһажа хамаадаһан

Шүтэн барилдалга заһадаг хамаадаһан хоер

Яагаад нэгэ һуурида

Харшагүй хуряаһан шанартай болоһон.

 

Тэрэнэй тула ямар шүтэһэнһөө гараһан

Анханһаа мүн шанартай

Маша тэндэ баһа аглаг үзэгдэһэнһөө

Энэ бүгэдэ зарлиг хуурмаг шэнги.

 

Танаар хэр зэргэ һураһанда

Зохистой номдо тэмсэһэн баһа хахарһан

Зарлигһан сүлөө баһа олоһонгүй

Энэ һайн шанар ойлгоһондо.

 

Ямар ушар энэ номдо хэлэһэн

Мүн шанар үзэһэнэй үзэхэгүйдөө

һэжэгтэй болон, хардаһан.

Зай сүлөө үни зохеоһон тулада.

 

Та хани үгы хэлэһэн

Шүтэһэн гараһан ушар үзэһэндэ

Бусадта энэ баһа шанартай мүр зарлигһан

Үнэн шалгадаг магад түрэһэндэ.

 

һайн зарлиг туһа шэнги үзэһэнһөө

Танай дагажа һурахада

Бүгэдэ үни доройтоһон

Бүхы хоер үндэһэн урбаһан тулада.

 

Танай һургаал хандаһан гадаа

Баһа шүтэһэнһөө үни удаан мухариһан

Улам хойтно гэмээ дуудаһан мзтэ

Би гэһэн үзэл шанга тулада.

 

Айда, энэ мэргэн хоеры

Дотороо онсо багтаһан болоходо

Сэмгэнэй тэрэ доторһоонь

Танда юунэй тула һүзэглэһэн үгы?

 

Та ямар нэгэ зарлиг олондо хэлэһэн

Хуби нэгэ нэгээр удха тэды

Магад таамаглажа тэды олоһон

Дээдэ амгалан тэндэ үргэһэндэ.

 

Айда, мунхагһаа дараһан оюун

Энэ эрдэмэй согсос адли

Баһа үни ошоһон абаралһаа

Эрдэмэй хуби тэды хэрэггүй гэһэндэ.

 

Үхэлэй эзэнэй аманда зүглэхэ

Үргэлжэ ами шэнгэхэгүйдэ

Та бага этигэжэ

Энэ баһа һайн хуби гэһэндэ.

 

һургаал дотороо шүтэн барилдалга үзүүлһэн

Ухаан дотороо хоер шүтэн барилдалга мэдэһэн

Юртэмсэнүүдтэ Илагшын эрхэтэ шэнги

Та һайн ханалга айладхаһан бусад иимэ үгы.

 

Та хэды шэнээн.бэрхэшээл зүбшөөһэн

Шүтэн барилдалгатай орохо шанар зохеоһондо

Баһа тэрэ нисванисһаа гэтэлһэн тула

Та амарлуулан болоһоной хэлэһэндэ.

 

Айда, танай һургаалынъ

Ямар шэхэнэй мүрдэ ошоһондо

Тэрэ бүгэдэ амарлуулан болоһон тула

Хэн ном бариһанда танда һүзэглэхэгүй?

 

Шанадын эсэргүүдэй хүсэд дараһан

Дээрэ дооро хуряаһан зарим магтаалда

Юһэн түрэлхитэндэ хоер туһа үгэһэн

Эндэ энэ дүрим сасаржа арьбажахада.

 

Таанаарта энээнэй тула

Лагшанаа, зарим ами бусадтаа

Түгэсэ эдлэхын суглаан зоболоной эсэргүү

Дахин баһа тоогүй галабда үгэһэн.

 

Ямар эрдэм үзэһэнөөр

Али загаһанда гохо мэтэ

Номын шанар тэрэ сэдьхэлдз табиһан

Танһаа хомор хуби заяатай соносоһонгүй.

 

Тэрэ гасалан дашарамдуулан

Эжын сэдьхэл хүбүүндэ зобоһондол

Ямар мэтэ дагажа ошоһон

Би сэдьхэлэй үгэжэ шадаһангүй.

 

Танай энэ зарлиг һанажа

Бэлгэ үлигэрэй сог маша бадараһанда

Гүйсэд гэрэлээр тойроһон гүльмэ

Тэрэ Асуури тэнгэриин абяагаар үзэһэн.

 

Энээнинь энэ мэтэ гэһэн зарлигһаа

Бурханай дүрсэ хүрэгынь сэдьхэлдэ

Баһа халуун тэды ургуулһан

һаранай гэрэл энэлхын эм мэтэ.

 

Тэрэ мэтэ гайхамшиг гараһан

Тэрэ дүрим баһа һайн мэргэн үгьщэ

Түрэлхитэндэ сахилза үбэһэн шэнги

Бүгэдэ маша, ореоһондо.

 

Энэ би гэһэнэй дүрим үзэһэнһөө

Олон мэргэд хэшээһэн

Таанарынь дагажа дагаһанһаа

Баһа дахин Һанажа үзэхэб.

 

Тэрэ өөрын бусад аймаг

Олон голдо һурахада

һэжэгэй гүльмөөр улам хойшо

Минин сэдьхэлынь зобохо бүхыдөө.

 

Та дээдэ хүлэгэй еһоор

Хизагаар байха, үгы тэбшэһэн

Ямар тайлабари эшэ шэнги үзэһэн

Нагарджунын гол дурим бадма сэсэгэй сэсэрлэгтэ.

 

Хирэ үгы аладхалай мандал дэлгэрүүлһэн

Мэргэдэй эртэ үгы ушар маша зарлигһанда

Хизагаар бариһан зүрхэнэй мунхаг арилгаһан

Одоны һүүдэрээр буруу хэлэһэнэй дараһанда.

 

Согто Чандракиртиин һайн номлол

һаранай эрхи тодоруулһанда

Ламын аша үзэһэн үе

Минии сэдьхэл амаржаха олоһон

 

Бүхы зохеоһон зарлигһаа

Тэрэ дахинһаа дээдэ мүн зохеоһон

Энэ мэргэн шанар мүн тула

Эндэһээ Будда дагажа дурдахаб.

 

Тэрэ һургаал маша дагажа гараһан

Илагшын дээдэ зарлиг һураһанда

Йогын ябадалда хэшээһэн нэгэ гэлэн

Тэрэндэ Будда мэтэ һүзэглэхэб.

 

Дээдын үзүүлһэн һургаал

Энэ Ламын аша ушарһан мүн адли

Баһа бүхы энэ амитанай буян хэшэг

Дээдэ Багшада ушартай зорюулжа бариһан.

 

Туһа зохеоһон тэрэ сансарай эсэсын һургаал

Муу хиинэй һэжэг маша хүдэлүүлэнгүй

Мэдэһэн еһо үзүүлһэн

Мүнхэ этигэл дүүрэн олохо болтогой.

 

Тэрэ шүтэһэнһөө гараһан шанар тодорхой зохеоһон

Түрэлхи бүхыдөө шадалтай һайн дүрим

Ами барижа баһа бэе үгэһэнһөө

Баһа нэгэ агшин тэды оһол болоогүй.

 

Тэрэ Саглашагүй ороной баясхалан дээдэ Сартаваха

Энэ зүрхөөндөө шамдажа бүтэһэн

Ямар нэгэ арьбажаха гэһэн арга

һайнаар шэнжэлһэнһээ үдэр һүни үнгэрөөхэ болтогой.

 

Тэндэ үлэмжэ сэдьхэлнүүдэй хэшээһэн дүрим

Асуури тэнгэри, Гушан гурбан, Юртэмсэ тэдхэһэн

Махагала тэрэ мэтэ бусад сахюусанууд

Алгасаха үгы мүнхэ нүхэрлэхэ болтогой.

 

Тэрэ мэтэ ямар Бурхантай танай адли лагшан

Газар дэлхээдэ нүхэр, наһан һүүдэрэй хэмжээтэй

Та ямар һайн дээдэ бэлгэ мэтэ

Тэрэ ганса би гэһэн зэргэтэ адли болохо болтогой.

 

Танай магтаал зүбшөөһэнэй хүшөөр

Би гэһэн тэрэ зэргэ ямар газарай зүгтэ

Үбэшэн, Ада, ядуу үгытэй, хэрүүл амирлуулха

Номын үлзы арьбажал зохеожо зүбшөөһэндө.

 

Номын изагуурай юртэмсэ өөдэ болохо

һургаал наранай гэрэл мэтэ тодорхой

Ном бариһан аха дуу шэнги зохистой

Үни удаан шажанай үлзы оршохо болтогой.

Гушан гурбанХурмаста тэнгэри.

Юртэмсэ тэдхэһэндэ — дурбэн Махаранза.

 

Перевод с тиб. Пандито Хамбо Ламы Д.Аюшеева

admin