ЧАГДОРЖЫН БҮТЭЭЛЭЙ УДАРИДАЛГА

ЧАГДОРЖЫН БҮТЭЭЛЭЙ УДАРИДАЛГА

ЧАГДОРЖЫН БҮТЭЭЛЭЙ УДАРИДАЛГА.

Ом базар амирида… хум над. Ом савава шуда… хам. Хоосон агаарай А үзэгөөс гарсан уужим ехэ габалай дотор табан маха болон табан аршааны судалха, мэдэхэ, шатааха гурбаан үйлөөс гарсан дотор тахил ба субаралгүй бэлгэ бэлигэй аршаанай ехэ далай болсондонь. Ом а хум. Гурбаан дахи адислан, тахилай зай зэргэ урда мэтэ нюусые арюутхаха.

 

Хоосон агаараас өөрөө өөрын нэрэй үзэг анханай дусалаар гүйсэд шэмэгтэй болгосноор, Багша ба нюусын эзэн согто Чагдоржи тэнгэриин хамта суглаан баярлуулхын дээдэ зайе нюдөөр үзэхэдэ, тахилай хэсэгынь санаанда таарсангүй нэгэдэ, Багша ба нюусын эзэн согто Чагдоржиин хамта нүхэртэ юрэнхи мүр боложо дэлгэрхэ болтогой. Ом сарва вида буру буру, сура сура, абардая абардая хо, базар парана хам, Ом аргам… барша а хум.

 

Ом… өөрөө хоосон болсон хоосон агараас өөрын урда огторгойдо Вам үзэгөөс элдэб лннхуанай олон түгэсэ набшын дунда ба Рам үзэгөөс наранай мандалай халуун гэрэл маша дэлгэрснэй дээрэ, хүхэ Хум үзэгынь гуйсэд болсон тула, табан хүхэ үзүүртэй өшөрөй голынь Хум үзэгэй тэмдэгтэй. Тэндээс арбан зүгтэ гэрэл сасаржа бүхы амитанай Ада, үбэшэн, хэлннсын тодхор бүхые арилган, Бурханай Боднсадбые баясуулхын тахил үргэгдэжэ, тэдэиүүдэй хүшэ шадалтай бүхы адислагы шэмэтэй орондо хуряахаб.

 

Өшөрөй Хум үзэгтэ хамта гүйсэд шингэснээр, Түгэсэ илажа гэтэлсэн нюусын эзэн согто Чагдоржын бэе ба хүхэ хара үнгэтэй, индранил эрдэниин уулада бум наранай үнгэ тусасан мэтэ тэсэхэ бэрхээр сүрхы. Амаа маша ангайжа дүрбэн хурса соео арзайгаад хэлэ маша ореосон.

 

Хум ба под хатуу дуугаар луу мэтэ дуугараад, улаан гурбаан дүүгүй нюдэнь сахнлгаан мэтэ уур хуряажа яларсан. Хүмсэг, сахал болон шанха улаан шарада, эбдэрхэ сагай гал мэтэ бадарсан. Баруун мутарай занаха хуруутай хамта табан үзүүртэй өшөр огторгойдо үргөөд, бүхы шулмас, тодхорые хашараасан. Зуун мутараар болохогүйнүүдтэ зүрхэндөө заажа, занаха хуруугаар заасан. Элдэб эрдэннер бүтээсэн титэм, синхэ, хойловш, гар хүлнэй бугааг, унжалга зэргын шэмэгтэй. Луу изагурай дүрбын шэмэгтэй, сээжэдэ хүхэ хубсастай, барай арьсын шамтабтай. Дошхон дүрые гүйсэд бүхы дүргээн, лагшанаас түрүүлсэн маша бэлгэ бэлигэй галай мүр бадарсан дунда, баруун ульмы хумижа зууниие тэнийсэн байдалаар, омогтой буруу ударндагша найман аймагы гэшгэсэн есоор дээрэн оршосон.

 

Үндэсэн Багшы хүрээлсэн Идам, Будда, Бодисадба, Хандома болон сахюсанай суглаанаар тойруулсанай урдань, зарлигай хэрэгээр орсон хүшэтэй Илагша Намсарайн хамта нүхэртэй байсан эрхим бүхы нүхэрэй ушниртань, өшөртөй лагшанай бодото сагаан Ом, хойлондоиь ошортой зарлигай бодото улаан А, зүрхэндэнь ошортой зүрхын бодото хүхэ Хум үзэг тэмдэгтэй.

 

Өөрөө тангаригай зүрхын Хум үзэг болон хүхэ гэрэлэй гохо мэтээр, Ягшасай эрхим ороной дээдээс, Түгэсэ илажа гэтэлсэн нюусын эзэн ба согто Чагдоржи Багша болон Идамы гурбаан эрдэнннн нухэртэйнь заланам.

 

Жэ, уужим Замбулинай хойто зүгтэ, долоон алтан уулын голдо, эрдэнн Сүмбэр уулы давхарласан линхуатай, нюуса ба арвнс тарни барин, бүхы орондоо шударга бүтээстэй, Тэнгэри ба хүнэй хүсэлэй эрдэмтэй, гадаа дотор нюусын тахилтай, хотол бүхын хүсэл дүүргэсэндэ. Нюуса тарниин номын дуу дуугараад, дээдэ ороной Ягшасьш дунда, табан бэлгэ бэлигээр бусадые баясуулан, эрдэни Сүмбэр уулын линхуа сэнтиин нара сарын дээрэ, гурбаан сагам Бурхадуудай бүхы лагшан ба шажаниинь эрхим сахисан.

 

Ехэ дошхон эрхэтэй хамта нүхэртэй танине соерхон урихадам, урдынь тангаригаа мартангүйдэ, сэмүүн сагта шажан сажин барьжа, хүбүүн мэтээр тэдхээсэн Налжарба, манай үглэгэй эзэнэй харша нүхэсэл тодхорые арилган, амарлингы эрхэ болон бүхы хатуу санаае сэдьхэл мэтэ бүтээхын тула, сүзэг бишэрэлээр заларсанда, энэрхын дундаас лагшан бүгээжэ, дээдэ угы ороноос эндэ заларсаи.

 

Хум, Багша, Идам, Бурхан, Чагдоржын тэнгэриин суглаан, Хандома ба сахюусанай суглаан энэ заларха орондо заларсандань. Ом гуру Будда Бодисадба Базарвани сабари вара базар самая за за, за хум бам хо. Хоер тангаригтан угы болосон.

 

Дахин зүрхэнэй Хум үзэгоос гэрэл сасаража, эрхэтэй Тэнгэринүүдэй заларсан Тануудаас, эндэ Ван эли хүртэхые зүбшоохэ гэжэ зальбираад, Ом сарва Датагада авихэ гада самая шри а хум, гэжэ тэдэнүүдээс Ван хүртэхэдэм Минтугба бурхан оройн шэмэг болохо.

 

Хум, буруу ударидагша ба гурбаан Адын сууриин дээрэ, зүүн эрдэниер бүтээсэн ширээн дээрэ, линхуа, сара нара бадарсан дээрэ, гэрэл тогтосной үльмын хүмэс бата оршохо.

 

Ямар ашаар ехэ амгалаан ороны, ямар агшинай шанараар ургуулсандань, эрдэни Багша мэтэ ошортой линхуанай үльмыдэ сүгэдэмөө.

 

Хүшэ ехэтэй хатуу дошхондо, арвис тарниин Илагшын буянтай, номгорхо бэрхэнүүдые номгоруулсан, ошор баригшада мүргэмөө.

 

Ягшасай эрхим дээдэ ороноос, бүхы нюуса, арвис тарниин эзэн, буруу ударидагшын тодхорой суглаан даран, түгэсэ илажа өшөр барьсанда мүргэмөө.

Тахилай ургэлынь.

Хо, маша хэтэрхы орондо хэды шэнээн байхада, сүзэгөөр бэлдэсэн энэ хадагтай тахил, хүшын баялигтай ошор барьсан болон түгэсэ илааснай нүхэртэнь үргэнэм. Ом гуру сарва Будда Бодисадба Базарвани дагини шри дармабала стари вара аргам броди за хум суха. Ульмын ус, сэсэг, хүжэ, зула, үнэртэй ус, зоог, сэлин, дээдэ бэетэйе, сайн дуу, архи, мүнгэн ус, хүрэлсэлхые.

 

Дотор тахилай ургэлынь. Ом, тахихада арбан зүгын бүхы Бурханай лагшан, зарлиг, сэдьхэл, эрдэм, үйлэ бүхые хуряасан нэгэ бодотодо, номын наян дүрбэн мянган согсос болсоной орондо Хутагтын бүхы хубарагай эзэн ба Ашатай үндэсэн эрдэнн Багшын үльмыдэ Ом А Хум, үндэснэй дээдэ Багшын адистай үльмыдэ…, Ом Базарвани хум над Ом а хум. Дандарын дүрбэн ехэ аймагай барилдалгатай Щам мандалай Тэнгэриин суглаанай нүхэрнүудэй…, Ом Вэшраванае Ом а хум. Эртэ Бурханы үзэжэ дээдэ номьшь сонсосон, Хутагтын хубарагы шүтсэн агуу хүшэтэй сахиснуудай…, Батор ба налжарбануудай.., орон Тэнгэри, пгзар, орон ба гэрэй эзэн хамтануудай үльмыдэ Ом а хум. Саши божи…

 

Хум, бодото хоосон шанарай асар тахилай зайе, шухал эрхэ тэжээхэдэнь, субаралгүй амгалан үгэсэн захагүйнүүдтэ, сүзэгэй хэдыш шэнээн санаагаар би үргэнэм.

 

Маша мунхаг тэсэхэгүй уураар гогтосны, бэе хэлэ сэдьхэлээр бүхые бодон, хэдыш гэм эдлэсэн уйлэ бүхы гэмшэлые, санвартай сэдьхэлээр туе тустай наманшалнам.

 

Илагша, Бодисадба, бага хүлэгтэн болон сайн бэе эдлэснүүдэй суглаанда, бүхьщэнь үргэснээр Намсарай мэтэ, санасан уягаар би баярланам.

 

Боди модоной дэргэдэ дээдэ аршаан оложо, энэ Илагша болсонгүй тэды амитанда, аршаанай баяр заахын тула, дээдэгүй хүрдэ эргүүлсны би дуурданам.

 

Дэлхэйе амитанда тэрэ дээдэ зула, нирванай хоорондо ямарша таалагдахадань, маша удаан бэенэй буянаар, сансарын эсэстэ хэзээш оршохы зальбарнам.

 

Өөрын зүрхэнэй Хум үзэгэй гэрэлээр, Түгэсэ илажа гэтэлсэн Доржи Сэмбэ, яб юмтэйнь зал аж а урдын огторгойдо оршоходо, тэрэниие стажа Базарсадын тарни уншапам.

Чагдорай наманшалгадань.

 

Хум, Багша, Идам, түгэсэ иласан нюусын эзэн Чагдорай хамта иүхэрые бодом, эртэнээс одоо эсэсын хүрэтэр, арбан нүгэл, забсаргүй табан зэргы үйлдэжэ, хэды шэнээн баясаад хорлолдо гэмшэсны, Бодисадбын мэлмын урда наманшалсан хойно, үнэн тангариг илгасан Чагдорай суглаантай, лагшан, зарлиг, сэдьхэлэй тангаригаас, бүхы харшагүй үйлэтэй болохын тула, наманшалха орондо наманшалжа, наманшалан зэргэдэ сасаралыш» бодото хагалсан дунда наманшалнам.

Чагдоржып сэдьхэлые хангахадань.

 

Хум, амгалан хоосон огторгойн дундаас, элдэб тахилай үүлын сасарал, Чагдорай суглаанай нюдэндэ гараад, дэлгэрхэ болтогой!

 

Эрдэниер бүтсэн уужим сабанда, аршаан тахил далай мэтэ тогтоон, гое сэсэг бороо мэтэ буужа, сайн үнэртэй хужын уулэн бурхэсноор, нюусын эзэнэй нухэрэй сэдьхэл ханган, бисалгалай дунда хангааснаар, муу нухэсэлэй тодхор бусаан, зохистой нухэсэл санаагаар бутэхэдэм, дээдэ олоной шэди зубшөөгты.

 

Зулын эрхэ нара мэтэ тодоруулан, сайн унэртэй усын далай тогтоон, зуун амтатай зоог ехээр обоолон, яруу аянгын хугжэмэй дуугаар, нюуса эзэнэй….

 

Гое дээдэ мори хи мэтэ ниидэснээр, зэрлэг хайнаг, сарлаг саахые тууснаар, сагаан оройтой хара хони инсагласнаар, энэ хара нохой бабгай мэтэ дэгдэснээр, нюусын эзэнэй….

 

Хан Гардиин шубуунай суглааны, бара, шоно, арсалаиай хурхирснаар, дурсэ, дуу, унэр ба амтын сог барьсан, табан хусэлэй суглаамаар, нюусын эзэнэй…..

 

Сумбэр уула, нара сартай хамта, Шухэр, жалсан, лабри, сайн бумба, Сэдьхэл хангагша модон ба лагшан, зарлиг, сэдьхэлэй нюусын шутэнээр, ….

 

Дайнда иласнай маша бата ешор хуягы, бадарсан ошор сэлмэ зэргы, дайсаеы дарасам мэсын суглаанаар, нюусын эзэнэй…

 

Эрдэниер бутээсэн олон — шэмэг ба номгоруулсан луу, могойн баглаа, Хухэ хадаг, хубцас, эдеэн ба барын арьсын шамтаб зэргээр, нюусын эзэнэй…

 

Субаралгүй аршаан адистай балинай суглаан оболон, гадаа дотор зайе нюдөөр үзэгдэхэ суглаан, газар ба гэгээн забсар дүргэснээр, нюусын эзэнэй…,

 

Хаан түрын долоон эрдэни, табан гохо ба бадарсан табан зулые судалжа мэдсэн, энэ амрнтай далайн давалгаа хүдэлснөөр, нюусын эзэнэй..

 

Зохихогүй бэрхые номгоруулан, энэрхые ууртай бэер заасаны, амарлингы түрэлхи номын бэеэр, хүдлэшгүй дээдэ шүтэнээр, нюусын эзэнэй нүхэрэй сэдьхэл ханган, бисалгалай дунда хангааснаар, муу нүхэсэлэй тодхор бусаан, зохистой нухэсэл санагаар бүтэхэдэм, дээдэ олоной шэди зүбшөөгты.

Хэрэгтэй үргэлынь.

 

Хум, Бүхые илажа нюусын сан барьсан, номгорхые ехэ дошхон бэеэр үзүүлсэн, түгэсэ иласаи Чагдорай нүхэр баясуулхын, дээдэ зай нюдэндэнь үргэнэм.

 

Шулмасай өвөг тоос мэтэ арилган өшөры, ннсванисай табан хор тасалхын гэр зэргы, энэ дайнда иласан элдэб мэсые, ехэ дошхон Илагшын гарта үргэнэм.

 

Эдлэснээр шажин эбдэхэ дайсаны, минии нисванис уурын бүхы тодхор, хатуу тасалжа амж хашаарахын, мэдсэн номын голоос зайлуулхые зохеопгы.

 

Үглэгтэ үгы эрдэни шэмэг ба санвар арюунда

 

хүхэ жубсастай ехэ могой, тэсэбэри ехэдэ хатуу бата шус, хэшээндэ ядралгүй уналгын бэлгэ, хүдлэшгүйдэ бисалгахын линхуа наранай суури, нисванис шатахын ухаамай гал зэргэ, бусад элдэб тахилда зохихо энэ зайе, түгэсэ иласан Чагдоржын нүхэртэ тусалхын тула үргэнэм.

 

Эдлэсиээр түгэлдэр Багшын үльмы батада, шажан бүхы зүгтэ нара мэтэ дэлгэрүүлэн, бидэнэй жиндагай харша нүхэсэл амарлюлан, Багша зохистой шэдиие зүбшөөгты.

 

Гурбаан дээдэ болот Багшын адистай, номын шанарай хубирхагүй үнэн хүшөөр, ном ба түрын сог ушарал дэлгэржэ, үнэн номын шадалаар үлзы хутаг орошобой.

Дурдалга.

 

Хум, хүшэтэй өшөр баригша, ууртай нлажа гэтэлсэн Бурхан, Чагдорай хамта нүхзрнүүд, шажанай дайсан дараха ерэгты.

 

Шулмас бүднэрэн суглаанууд, Будцын шажашш дайсанай үйлэтэйдэ, түгэсэ Багшын тоогүй бэендэ, гурбаан эрдэнинн согтой Хутагтын адаг.

 

Хуоарагай сан жаеа дүүргэжэ, гэмгүй бүхы аммтая хүноохз болон ойогозоор намайе хорлохын тула, тэгшэ алгаснаар зохеосонгүй.

 

Шулмае, Эрлэг, ягшае зэргэ, найман аймагай хатуу сэрэг ударндасны, эбдэхын ертой рид хубилгаанаар, дайсанам орон сүйтхэхын тула.

 

Шара аянга, хэжэг үбэшэн ба тэсэхэгүй мэсын бороо буухада, арын зүгээс хуряасан тахилда, доторой дотороос шэмые гарган, хара турэлхи судалтай шулмасай ураг, энэ дайсан тодхор хилэнсы, жэл, сара, удэртэ орхисонгуй, одоо зохистой уйлээр зайлуулагты.

Гуйлгалга.

 

Хум, Багша, Идам, сахюсанай суглаан, эртэ амалсан тангариг мартангуй, Йогозор Багша эд бараа хамта аглаг ороны, сахин абарха нухэсэл бутэхэ сагтань уйлэдэгты..

 

Хум, Ягшасын эрхим дээдэ ороноос, нюуса дандарын тарниин эзэн, буруу ударидалга ба тодхорой суглаан дараан, тугэсэ илажа өшөр барьсанда мургэмөө.

Харюулга.

 

Хум, нюуса эзэнэй гэнгэриин суглаанууд энэ тахил балинай далай эдлэсэндэ, Налжарба, жиндагай нухэрэй нугөө тальн ширүүн муу санаагы бусагты, наян мянган тодхорой изагуур бусагты, гурбаан зуу жаран Адын изагуур бусагты, дүрбэн зүүн дүрбэн үбэшэн бусагты, гурбаан зуун жаран халдабар үбэшэн бусагты, үхибудэй арбан табан ехэ Адые бусагты, муу заянай наян дүрбые бусагты, Эрлэг ханай хурдэ эргүүлсэны бусагты, Шулмасын эрээлсэн зурагы бусагты, Шутхэрэй бугуули шидэсны бусагты, эдеэн голые Ада хорлосны бусагты, худэлсэн Шулмас, бодсон Шүтхэры бусагты, жэлэ, сара, үдэрэй тодхорнууд бусагты, муу тэмдэгтэй зүүдэн бусагты, харша нүхэсэлтэй бүхы тодхор бусагты, бусаха үйлые сагтань бүтээжэ.

Тарни толоходо.

 

Хум, зохистой бүхы шэди энэ сагта иамда хайрласандань, хүрдын сургаал түгэсэ эдлэснэй дэлгэржэ, сахюусанай суглаанда зохихо.

 

Йогозоор Багшын жиндаг нүхэр ба наснай буянтай ушаран сайн алдарсандань, хүрдын ном бүтээхы заасанууд дэлгэржэ, Багшын сахюусануудта зохихо.

 

Энэ захисан үйлэ үйлдэхэгүйн, Бурханай заглигаас гэтэлсны, йогозоор минии урма хугарсан тула, тангаригаас гараагүй захисан үйлэ бүтээхэдэм, дээдэ олон шэди хайрлагты.

 

Сансар нирвантай ушарха болсон орондо, Буддын шажан үни удаан байжа, дээдэ түрэлхитэнэй барьсан сог ушаралаар, тэдхэгдэн тэрэ үльмы бата оршохо болтогой.

 

Ом Базарвани хум. Ом Вэшраванае суха. Базарсадын тарни 3 дахи дабтаха.

Балим ургэхэдэ.

 

Нюуса эзэнэй тэнгэриин суглаанай нүхэр мартангүйдэ, Багша, Идам, согто Чагдорай хамта нүхэртэнь, гүмэр ошорын гэрэлэй гүүрсоор соерхон үргэнэм, Ом гуру сарва Будд а Бодисадба Базарвани дагини сарва дарма бала савари вара идам балимда ха ха ха хи ха хи, долоои ба хорш нэгэ дахи. Ом аргам.,.

 

Тахилда үргэснэй балин энэ табан хүсэл эрдэмэй түгэсэ аршаанай ехэ далайе, Багша, Идам, Будда, Бодисадба, Хандома, сахюусан ба илангүя согто нюусын эзэн Чагдоржын тэнгэриин суглаанай нүхэртэнь үргэнэм.

 

Эдлэснээр Буддын шажан сахин, Гурбаан дээдэ гэгээн согтые магтан, хубаргай аймаг тэдхээн, Багшын нас сүүдэры сунгаан, Амитан бүхы амгалаан болгоон, жаргахы хурдан эли гүйсэдхэжэ, Бурханай адисалгые соерхогты.

 

Илангуя йогозоор бидэнэй жиндаг нүхэрэй үбэшэн бас Ада, дайсан тодхорой хорлол, жаржа нүхэсэл ба зохихогүм түйдхэрэй бүхы зүг амарлюлхынь зохеогты.

 

Зохистой нүхэсэл, наснаи буян, сог ушарал, Эрхэшээл, овог изагуур, түгэсэ эдлэл, Сайн алдар, нүхэрэй суглаан, Бухы хүсэлэй хотол суглаан, Үлзы сайн бүхы суглаан арьбижан дэлгэрүүлхы зохеогты.

 

Гурбаан ороной бүхы түрэлхитэндэ, эдеэн, баялиг, түгэсэ эдлэхэ бүхы, зрхэндээ хуряахынь зохеогты.

 

Бурханай шажан ба шажан баригшын дээдэнүүдтэ, бидэнэй жиндаг нүхэрнүүдтэ, хорлол ба хүнөөл үйлэдэснэй хүн ба хүм бэшэ дайсан тодхор, буруу ударидагша бүхыдэ, одоо өөрөө йогозоор шангаар тасалан хашаарахые зохеогты»

Магталынъ.

 

Хум, ехэ хүшэ шадалаар бүхы тодхор дараан, тоогүй хубилаад Илагшын үйлэ бүтээсэн, Бурханай бүхы нюусын сан барин, Ягшасай аймагые удаан ноерхожо тэдхэсэн. Индранилай уул шэнги бадаран эрдэни, Сумэру мэтээр маша гое, эбдэрхэ сагай гэрэл мэтэ сасарасан, хүшэ шадалай эзэндэ мүргэмөө.

 

Баруун талын забсарай үүлэн мэтэ, улаан шара үстэй ууртай сайд, зузаан борооной үүлэй сахилгааи шэнги, гурбаан ууртай нюдөө хялайсандань сүгэдэмөө.

 

Охор ба бүдүүн гэшүүнэй лагшаитай, луунай дуу мэтээр тодорхой зарлигтай, огторгой мэтэ хизгаргүй сэдьхэлтэй, номгоруулха бэрхые номноруулсан сантайдань мүргэмөө.

 

Дошхоноор сошоон дүрбэн соео арзайжа, тодхорой аминдань маша сүртэй, дүүрсэгүй хүмсэг, сахал бадаруулаад, хаб халуун гал сасарасандань мүргэмөө.

 

Дүр булясан эрдэниер маша үзэсхзлэн, хортой луунай гэшүүнэй шэмэгтэй, маша бадарсан үзүүрэй голдо, аюултай байдалаар орсондонь мүргэмоо.

 

Огторгой дүүргэжэ энеэсэн дуугаар, гурбаан орон хүдэлгоохэ үльмын бүжэгөөр, бүхы Шулмас, буруу ударидагшы хашааран, амнтан абарагша нюусын эзэндэ мүргэмөө.

 

Нюусын эзэнэй сэдьхэл санаад, бэе зарлиг сэдьхэл магтасны магтаад, энэ бүхы хэлинсын суглаан арнлгаан, зобохо гурбын зоболоны арнлгааха болтогой.

 

Наснай буян сог алдарсанда, самадинн бэлгэ бэлнгэй дээдэ ухаан, шинэ сара мэтэ намда арьбижаад, бэе, зарлиг, сэдьхэлэй шэди хайрлагты.

 

Шивдаг дорма. Ом базар….

 

Ом Христа вигрина на хум над. Ом савава шудда сарва дарма савава шуддо хам. Хоосон болосоной хоосоной агаараас Ам үзэгөөс хиинэя мандал хүхэ нумын дүрсэ мэтэ жалсанаар тэмдэгтэй. Тэрэнэй дээрэ Рам үзэгөөс улаан гурбаалжнн галын мандал, тэрэнэй дээрэ А үзэгөөс хүнэй толгой ургуулсан гурбын дээрэ А үзэгөөс гарсан сагаан габал, тэрэнэй доторой зүүндэнь Брум үзэгөөс гарсан үхэрэй маха Логээр тэмдэгтэй, урдань А үзэгөөс гарсан нохойн маха Гугээр тэмдэгтэй, баруундань Зрам үзэгөөс гарсан заанай маха Дагээр тэмдэгтэй, хойнонь Хам үзэгөөс гарсан мориной маха Лхатээр тэмдэгтэй, голдонь Хум үзэгоос гарсан хүнэй маха Яагээр тэмдэгтэй. Зүүн урдань Лам үзэгоос гарсан шиш ун Вигээр тэмдэгтэй, урда баруундань Мам үзэгөөс гарсан шунал Рагээр тэмдэгтэй, баруун хойнонь Бам үзэгөөс гарсан эрэгтэйн дусал Щугээр тэмдэгтэй, хойто зүүндэнь Дам үзэгоос гарсан сүмгэнэй тос Магээр тэмдэгтэй, дундань Вам үзэгоос гарсан шээс Мугээр тэмдэгтэй.

Тэдэнүүдэй дээрэ сагаан Ом, улаан А, хүхэ Хум гурбынь дээрээс дээшэ давхарласан. Өөрын зүрхэнэй Хум үзэгөөс гэрэл сасаража хиидэ тодожо, хи хүдэлгэжэ гал бадаража габалай зайнуудта шингэжэ бусалгахадам, Гурбаан үзэгөөс гэрэл зэргэ мэтэ сасаржа, лагшан өшөр, зарлнг өшөр ба сэдьхэл өшөрнүүдые ерүүлээд, гурбаан үзэгтэ зэргээр шингэжэ габалда унган бусалгахадам Хум үзэгөөс үнгэ, үнэрэй хүштэй гэм арилгаад, А үзэгөөс аршаан мэдээд, Ом үзэгөөс олоноор бадаржа арьбижуулсан.

 

Чагдорын сэржэм.

 

Хум, табан хүсэлэй түгэсэ сэржэмээр, энэ изагуур үндэснэй дээдэ Багша, соерхон тахюулжа ханган баясаад, адистай шэдие хайрлапы.

 

Хум, табан хүсэлэй түгэсэ сэржэмээр, энэ гурбаан дээдэ сахшусанай нүхэр, соерхон тахшулжа ханган баясаад, шэди хайрлахын үйлэ бүтээгты.

 

Хум, габан хүсэлэй гүгэсэ сэржэмээр, энэ нюусын эзэнэй суглаан, соерхон тахюулжа ханган баясаад, зохистой дээдэ шэди хайрлагты.

 

Хум, табан хүсэлэй түгэсэ сэржэмээр, энэ зарлиг хадгалсан Илагша Намсрай, соерхон тахюулжа ханган баясаад, санасан хэрэг ном мэтэ бүтээгты.

 

Хум, табан хүсэлэй түгэсэ сэржэмээр, энэ зарлиг сонсосон гадаа доторой суглаан, соерхон тахюулжа ханган баясаад, маша дүрбын үйлэ бүтээгты.

 

Хум, табан хүсэлэй түгэсэ сэржэмээр, энэ гурбаан ормолоной суглаанууд, зохистой соерхон садасан доро, хоосоной момтой ехээр нүхэрлүүлэгты.

 

Хэшэгэй еруулгэ орошобо.

 

Жээ!

 

Хоер туйдхэрые арилгажа, гэтэлхын бата болом хүдэлсэн сууритай,

дээдэ үгы үнэмлэхын хэшэгые, одооной бэлгээр даллажа абанам.

 

А хүрэ, а хүрэ, а хүрэ.

 

Арюун огторгойн хүшоор, үзэсхэлэн солонгын зураг мэтэ,

 

элдэб ургасан янагуухиин хэшэгые, одооной бэлгээр даллажа абанам.

 

А хүрэ…

 

Маша сагаан долоон эрдэнеэр, дүрбэн ехэ замбуулинай эрхэтэй,

 

Номын хүрдөөс гарсан хэшэгые, одооной бэлгээр даллажа абанам.

 

А хүрэ…

 

Бодисадбын эрдэниин бороогоос, огторгойн сан эрхэшээн,

 

Найман баян Намсрайм хэшэгые, одооной бэлгээр даллажа абанам.

 

А хүрэ…

 

Олоной хүндэлсэниие барьсан, сэбэр Ганга мүрэн мэтэ,

 

тасаралгүй уг гарбалай хэшэгые, одооной бэлгээр даллажа абанам.

 

А хүрэ…

 

Агуу ехэ Бодисадба эдлэсэн, гурбаан сургаалай модон гое,

 

хоер зэргээр гэтэлхын үрөөс, түгэсэ гое номой хэшэгтэй,

 

үхэлэй эзэнэй аймаг илажа, үхэлгүй наснай хэшэгые,

 

одооной бэлгээр даллажа абамам.

 

А хүрэ…

 

Хэшээжэ шамдасан хүндэ, сэдьхэл мэтэ тэнгэриин эрдэни модон,

 

сэдьхэлтэнэй хүсэл хангасиаар, санаа бүтээхын улзы хутаг орошобо.

 

А хүрэ…

 

Дапрагын тахилай ургэл болон магталыпь.

 

Ом Христи видида нана хум пад, Ом савава шудда сарва дарма савава шуддо хам. Хоосон шанартай болсон хоосоной агаараас А үзэгөөс гарсан уужим ехэ габалай дотор Хум, хум үзэпэ шингэхэ болсоной тахил, үльмын ус, сэсэг, хүжэ, зула, үнэртэй ус, зоог, хүгжэм зэргэнүүд, бодото хоосон амгалаан тахилай зай маша үйлэдэснээр, зургаан эрхэтэнэй эдлэхын орондо, сабаралгүй амгалааны илгаха үүсхэлгэтэй болгосондонь. Ом

 

аргам а хум, Ом бадьям а хум, Ом бусви а хум……………..

 

Ом барша а хум.

 

Ом гуру сарва Будда, Бодисадба, Базарвани, Дагнни, сарва дармабала савари вара Аргам… шавда бради за хум суха.

 

Ом Христи вагрида нана хум над Ом а хум. Ом Гуру сарва Буда, Бодисадба, Очирвани, Дагини сарва дармабала савари вара Ом а хум.

 

 

Чагдоржын эрхэшэлдэ ургэсэн.

 

Хум, Өшөрдари зэргэ үндэсэн Багша, хураамалгүй гурбаан эрдэнитэй Идам, маша хэтэрхи Батор, Хандома, сахюусанда, бодото абарха ороной дээдэдэ даалганам.

 

Ягшасын дээдэ ороной ордондо, огторгойн гое индранилай үнгэтэй, Илагшын нюуса дандарай тарниин сан барьсан, дошхон ехэ баторта даалганам.

 

Зарлигые хадгалсан илагша Намсрай, ягшас шажанай дайсан ба хилэнсэтны хашааран, шажан баригша хүбүүн мэтэ тэдхэхэ тангаригтай, Илагшын зарлиг сахисан ехэдэ даалганам.

 

Судартай бидэнэй Багша шабиин нүхэрөөс, түгэсэ илажа нюусын эзэндэ даатханам, мүнхэ алгасалгүй этигэл абаралтайда, дээдэ олоной бүхын шэдиие хайрлагты. Базарсадын тарни…

 

Магтаалынь.

 

Тэрэ мэтэ би урдагүй оршолоноос, бага буян

 

хуряан үндэснүүдтэй, тэсэхэ бэрхын зоболоноос

 

ябахын тула, дээдэгүй Хутагтада юроол үйлэдэнэм.

 

Тэрэ гүйсэд ехэ арюун болоод, онсо дээдэ хүлэгтэй уруудаад, гүйсэд али гайхамшиг орондо, Бурханай ордоны хурдан олохоб.

 

Арбан хүштэйн зэргы эли үйлэдэсэнгүйдэ, бүхы насанда сүлөө ушаралай шүтэн олоод, Бурханы маша дагасан болоод, арюунаар дүрбэн эрдэмэй эсэстэ хүрэхэ болтогой.

 

Илагша баярлуулхын мүрдэ мэргэн ба садана дээрээс энэрхы барин, ес мэтэ шүтсэн номын эрдэм ба шинэ сара мэтэ намда дэлгэрхэ болтогой.

 

Гэм тасалха зүйл сэдьхэлдэ зохисон дүрсэтэй, эрхэтэй ушарал, ухаан, үбэшэнгүй ба үндэр изагууртай адлигүй эрдэм олоод, сайн мүр бүтээсэнтэй нүхэрлэхэ болтогой.

 

Ямар онсо ушараан амгаалан буляасан, буруу номын естой муу саданы, Шулмасай элшэтэй хилэнсэ нүхэроос, агшин тэдыдэ хагасан үгы болгохо болтогой.

 

Оршолоной настай түрсэн доро, сайн мүр бүтээхын санаа түрүүлэн, сансан хэрэг амархан бүтээжэ, тодхорой нэрые онсо үгыдхэхэ болтогой.

 

Ягаад түрэхэ энэ хүсэлэн мэтэдэ, сэдьхэлэй юүмэ санаа шэнги бүтсэн, бүхы бодото хүсэлэнгүй амарлигаар, бүхы үдэр шүни номтой үнгэрөөхэ болтогой.

 

Насанда хуряасаны орхисон доро, дээдэ ороной Деважин орондо, ямар тэндэ гүрэхын гула.

 

ударидагша Абидын хүбүүнэй хүштэй болохо болтогой.

 

Маша хэтэрхы ороной Илагша Бодисадба, бага хүлэгтэнүүдтэ үнэн хүшэтэйдэ, хэзээш худалгүй шүтэн барилдалгьш хүштэйдэ, минии юроолы түргэн бүтээхэ болтогой.

 

Нюусын эзэнэй санаа сэдьхээд, энэ лагшан, зарлиг, сэдьхэлы магтан, бүхы хилэнсын суглаан арилган, зоболоной гурбаан зоболон арилгаха болтогой.

 

Наснай буян сог алдары ба самадиин бэлгэ бэлигэй суглааны ба шинэ сара мэтэ арьбижуулхын, лагшан, зарлиг, сэдьхэлэй шэди намда хайрлагты.

admin