МАДХЬЯМИКЫН ҮНДЭҺЭН БЭЛИГ ХЭСЭГ ХЭСЭГЭЭР ҮЙЛЭДЭҺЭН ГЭЖЭ ҮЙЛЭДЭҺЭНДЭ

МАДХЬЯМИКЫН ҮНДЭҺЭН БЭЛИГ ХЭСЭГ ХЭСЭГЭЭР ҮЙЛЭДЭҺЭН ГЭЖЭ ҮЙЛЭДЭҺЭНДЭ

МАДХЬЯМИКЫН ҮИДЭҺЭН БЭЛИГ

I.

Залуу Манзуширида мүргэмэй!

Ямар щүтэн барилдалгатай гараһан? Хорихо үгы, түрэхэ үгыдэ. Таһарха үгы, мүнхэ үгыдэ. Ерэхэ үгы, ябаха үгыдэ.

Тусхай удха үгы, нэгэ удха үгы. Сасарһанда амарлуулан нирвана үзүүлһэндэ. Гүйсэд Будда айладхаһан. Дээдэ тэндэ мүргэмэй!

Өөрһөө мүн үгы, бусадһаа үгы. Хоерһоо мүн үгы, ушар үгы бэшэдэ. Хаана бодото баһа ямар? Хэзээш түрэһэн байха мүн үгыдэ.

Магад дүрбэн нүхэсэл. 1. Ушар болонь. 2. Зорилго болонь. 3. Тэрэ дороо. 4. Би гэһэн баһанинь тэрэ мэтэ. Табан нүхэсэл байха мүн үгыдэ!

Мүн шанартай бодотонууд. Бусад нүхэсэлтэй байха үгыдэ.

Өөрөө бодото байха үгы. Бодото бусад байха мүн үгы даа!

Нүхэсэлтэй үйлэдэл түгэс мүн үгы. Нүхэсэл түгэс үгы, үйлэдэл үгыдэ. Үйлэдэл түгэс үгы, нүхэсэл мүн үгыдэ.

Хэрбэ үйлэдэл түгэс байха. Энэнүүд шүтэжз түрэһэндэ. Энэнүүд нүхэсэлтэй гэбэл, тэрэ нэрэ алдарай тулада.

Хэзээ түрэһэнгүй тэрэ байһан? Энэнүүд нүхэсэлтэй бэшэ, хэр зэргэ бэшэдэ? Удха үгы баһа байхада.

Нүхэсэл болоһон мүн үгы. Үгыдэ, ямар нүхэсэлтэй болоһон? Ямар иэгэ нүхэсэл үйлэдэхэдэ?

Хэзээш юумынинь байха? Үгыдэ, байхагүй бүтэһэн үгыдэ. Хэр зэргэ бүтэгшэ ушар (Асуури тэнгэри) гэһэн үйлэдэһэн? Тэрэ мэтэ мүн болол изагуур үгы даа.

Энэ юумын зорилготой байха. Үгыдэ, ганса шухал үзүүлһэндэ. Юунэ тула юумынинь зорилго үгы? Хаана байха зорилготой болоһондо?

Түрэһэн юумынууд мүн үгы. Зохистой хориһон болоһонгүй даа. Тэрэ тула тэрэ дороо изагуур үгы. Ямар нэгэ нүхэсэл баһамүн хориһондо?

Мүн шанартай бодотонууд үгы. Юунэ тула байха байһан

үгыдэ? Энэ байһанһаа, энэ гараһан гэбэл! Энэнинъ зохистой үйлэдэһэн мүн үгыдэ.

Нүхэсэлнүүд туе ту стай сугларһанһаа. Тэрэнэй үрэнинь шанар үгыдэ. Ямар нүхэсэлнүүд үгы? Хэр зэргэ тэрэнһээ нүхэсэлнүүд гараһанда?

Юунэ тула тэрэнинь баһа үгы? Нүхэсэлнууд тэдэнүүдһээ гараһан болоһондо! Нүхэсэлнууд баһа мүн үгынүүдһээ. Юунэ тула гараһангүйдэ?

Үрэ, нүхэсэлэй мүн шанартай мүн. Нүхэсэлнүүд өөрын мүн шанар үгыдэ. Би гэһэн ямар бодото үрэһээ үгы? Хэр зэргэ тэрэнэй нүхэсэл мүн шанартай?

Тэрэ тула нүхэсэл мүн шанартай үгы. Үрэнинь мүн шанартай нүхэсэл бэшэдэ. Үрэ үгыһөө байха үгы. Хаана нүхэсэл болохо нүхэсэл үгыдэ?

Нүхэсэл шэнжэлһэн гэһэн. Маша анхан үйлэдэһэндэ.

 

II.

Нэгэ удаа ябаһанда ябаха үгы. Ябаха үгы ябаһан үгыдэ. Ябаһанда ябаһангүй мэдэхэ үгы. Алхаһан бэлигболоогүй Даа!

Хаана хүдэлһэн тэндэ ябаһан. Тэрэ ямар баһа алхаһавда? Хүдэлхэдэ ябаһан үгы, ябаһангүй үгы. Тэрэ тула ябаһан байха алхаһанда!

Алхаһанда, мүн ябаһан. Ямар зохистой болоһондо? Хэзээш ябаһан үгы! Алхаха зохихогүй тулада.

Ямар алхахада ябаһан? Тэрэ алхахада ябаһан үгыдэ. Юунэ тула хэтэрхэ болоһон? Алхаһанда, ябаһан мүн тулада.

Алхахада ябаха байхадань. Ябаһан хоертоо хэтэрхэ болохо. Ямар тэрэ алхаһан болоһон? Ямар ябаһан мүн тэндэ?

Ябаһан хоертоо хэтэрхэ болохо. Ябаһантан баһа хоертоо болоһондо. Юунэ тула ябаһантанинь үгы? Зохистой ябаһан болоогүй тулада.

Хэрбэ ябаһантан үгы болоһон. Зохистой ябаһан болоогүй даа. Ябаһан үгы ябаһантан. Хаана байха шанартай болоһондо?

Нэгэ удаа ябаһантан ябаһан үгы. Ябаһантан үгы ябаһан

бэшэдэ. Ябаһантан бусад ябаһантан бэшэһээ. Гурбаны ямар нэгэн ябаһан болоһондо?

Хэзээ ябаһанинь үгы? Зохистой ябаһантан болоогүйдэ. Нэгэ удаа ябаһантан ябаһан гэһэн. Хэр зэргэ зохиһон шанартай болоһондо?

Али зүгтэ ябаһантаи? Ябахада ябаһан үгы тэндэ. Ябаһантан хэтэрхэ болоһон мүн. Ябаһантанябаха дуратай тула даа!

Хэрбэ ябаһантан ябаха болоһон. Ябаһан хоертоо хэтэрхэ болоһондо. Ямар эли ябаһан? Ямар ябаһан ябаха болоһондо?

Ябаһан тэрэ ябахада найруулга үгы. Ябаһангүй бол, ябаһан найруулга үгыдэ. Алхаһанда найруулга байха бэшэ. Хаана ябаһан найруулга үйлэдэһэндэ?

Урда ябаһанда найруулһан. Хаана ябаһан найруулга болоһондо? Алхаһан үгыдэ, ябаһан үгы. Ябаһаигүй байха хаана ябаһанда?

Бүхы ябаһан магад найруулһан! Шанартай мүн болол үзэгдэхэ үгыдэ. Ямар алхахада, ямар нэгэ ябаһан? Ямар нэгэ маша ябаһангүй ажаглахада?

Нэгэ удаа тэрэ ябаһантан зогсохо үгы. Ябаһантан үгы, зогсоһон үгыдэ. Ябаһантан бусад ябаһантан бэшэһээ. Гурбаны ямар нэгэн зогсохо болоһондо?

Хэзээш ябаһанинь үгы! Ябаһантан зохистой болоогүйдэ. Нэгэ удаа ябаһантан зогсоһон гэбэл. Хэр зэргэ зохиһон шанартай болоһондо?

Алхаһанда урбаһан болохогүй. Ябаһан баһа ябаһангүйһээ бэшэдэ. Ябаһанинь болон, орохо болон. Бусаһанинь баһа адли ябаһанда.

Тэрэ ябахада, ябаһантан. Тэрэ шанартай гэһэн баһа болоогүйдэ. Ябаһанинь болон, ябаһантан. Бусад шанартай гэһэн баһа болоогүйдэ!

Хэрбэ ямар ябахада мүн болол? Тэрэ шанартай ябаһантан мүн болоходо. Үйлэдэһэнтэн баһа үйлэ шанартай. Нэгэ шанартай хэтэрхэ болоходо!

Хэрбэ ябахада, ябаһантан. Бусад шанар маша шэнжэлһэндэ. Ябаһантан ябаһаи үгы. Ябаһан үгы, ябаха болоһондо!

Ямар нэгэ бодото? Бусад бодото шанартай. Байхан үгы бүтэхэ болohон. Хэр зэргэ тэрэ хоер бүтэхз байхада?

Ямар ябахада эли ябаһаи? Тэрэнинь ябаһан тэрэ ябаха үгыдэ. Юунэ тула урда ябаһаи үгы? Ямар нэгэ хаана ябаһан болоһоидо?

Ямар ябахада эли ябаһан? Тэрэнһээ бусад тэрэ ябаһан үгыдэ.

Юунэ тула ябаһантан ганса? Ябаһан хоертоо зохихогүй даа!

Ябаһантан мүн болоһоиинь. Гурбанмагад ябаһан, ябаха үгыдэ. Тэрэнинь мүн үгы баһа болоһон. Гурбан магад ябаһан, ябаха үгыдэ.

Мүн болол баһа мүн үгы болоһон. Гурбанмагад ябаһан, ябаха үгыдэ. Тэрэ тула ябаһатан ябаха. Үхэһэн байха мүн үгыдэ!

Ябаха болон, ерэхэ шэнжэлһэн гэһэн, маша хоер үйлэдэһэндэ.

 

III.

Үзэхэ, соносохо, үнэртэхэ. Амсаха, хурэлсэхэ, сэдьхэхэ үйлэдэһэндэ. Тэдэнүүд зургаи эрхэтэн. Шэмэтэй орон тэригүүтэндэ үйлэдэл үзэһэндэ!

Тэрэ өөрөө өөрыгөө үзэһэн. Үзэһэн тэндэ мүн шаиар үгыдэ. Ямар нэгэн өөрыгөө үзэһэн үгы. Хэр зэргэ тэдэнэр бусады үзэһэндэ?

Маша үзэл бүтэһэн тула. Галаар үлигэрһэнинь шадал мүн үгыдэ. Ябаһан, ябаһангүй бисалгажа. Тэрэнинь харюулга хамта үзэһэндэ.

Хэзээш бага үзэхэгүй. Үзэжэ үйлэдэхэ мүн үгы даа. Узэһэнэй үзэһэн гэһэн. Хэр зэргэ тэрэнинь изагуур болоһондо?

Үзэхэдэ үзэһэнэй мүн шанар үгы. Үзэхэгүй үзэхэ шанар үтыдэ. Үзэһэн үзэһэнэй шанартай. һайнаар номолһон мэдэжэ үйлэдэһэндэ.

Тэбшэһэнгүй үзэһэнтэн байха мун үгы! Ү зэжэ болохо баһа тэбшэхэдэ. Үзэһэнтэн үгы үзэгдэһэн. Тэдэнэр хаана үзэгдэһэн байхада?

Үзэгдэһэн үзэһэнгүй тула. Дүрбэн тэригүутэнэй маша

мэдэхэдэ. Шухал абаһан байха үгы тэригүтэн. Яагаад байха болоһондо?

Үзэһэнһөө соносохо, үнэртэхэ. Амсаха, хүрэлсэхэ, сэдьхэхэ үйлэдэһэидэ. Сонсоһонтон, сонсохо тэригүүтэн. һайнаар номолһон мэдэжэ үйлэдэһэндэ.

(Дүрбэн юумыи тэбшэһэндэ үнэн үзэхэ.)

Эрхэтэн шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй гурбан.

 

IV.

Дүрсэдэ ушар багтаһан үгы. Дүрсэнинь эорилго болоһонгүй даа. Дүрсэ гэһэндэ үйлэдэл багтаһангүй. Дүрсын ушар баһа үзэһэнгүй даа!

Дүрсэдэ ушар багтаһангүй. Дүрсэтэй дүрсэнинь ушаргүй. Баһа ямар удхада хэтэрхэ болоһон? Хэншье үгы ушар үгыдэ!

Хэрбэ дүрсэдэ бапаһангүй. Дүрсэдэ нэгэ ушар байһанда. Үрэ үгыдэ шалтаган болоһон. Үрэ үгы ушар үгы даа!

Дүрсэтэй байһан баһа дүрсэнинь. Ушар баһа зохистой шанартай болоогуйдэ. Дүрсэ үгы баһа дүрсэнинь. Ушар баһа зохистой шанартай болоогүйдэ!

Ушаргүй дүрсэнүүдэнь. Зохихо болохогүй, шанартай болохо бэшэдэ. Тэрэ тула дүрсэ маша мүнхэ. Нэгэншье һайнаар шэнжэлһэнгүйдэ!

Ушар, үрэ адли гэһэн. Зохисгой үйлэдэл мүн үгыдэ. Ушар, үрэ адли үты гэһэн. Зохистой үйлэдэл мүн үгы даа!

Мэдэрхэ, хуряаһан мэдэһэн, хуряаһан уйлэдэһэн. Сэдьхэлдэ баһа бүгэдэ бодотодо. Бүгэдэ доройтоһон үгы. Дүрсэ шанарарань адли зэргэтэй!

Хооһон шанартай тэмсэһэн үе. Ямар нэгэ харюулга табижа хэлэһэндэ? Тэдэнэр бүгэдэдэ харюулга үгы. Бүтэһэн болоһон адли болоһондо!

Хооһон шанар номлоһон үе. Ямар нэгэ гэм нэхэжэ хэлэһэндэ? Тэдэнэр бүгэдэ гэм нэхэһэн бэшэ. Бүтэһэн болоһон адли болоһондо!

Согсос шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй дүрбэн.

 

V.

Огторгойн бэлгэ шанар урда. Огторгой бага байха мүн үгыдэ. Хэрбэ бэлгэ шанартай урда болоһон бэлгэ шанар үгы хэтэрхэ болоходо!

Бэлгэ шапар үгы бодотонипь. Ямар нэгэ байха мүн үгыдэ. Бэлгэ шанар үгыдэ, бодото үгы. Ямар бэлгэ шанартай боложо ороһондо?

Бэлгэ шанар үгыдэ бэлгэ шанараиь. Хамта ороһонгүй бэлгэ шанар үгыдэ. Бэлгэдэ бэлгэ шанар үгыһөө. Бусад ороһон болоогүйдэ!

Бэлгэ шанартай ороһон мүн үгы. Бэлгэ шанартай зохихо һуури болоохүй даа. Бэлгэ шанартай зохихо һуури мүн үгы. Бэлгэ шанартай дахин байха мүн үгыдэ!

Тэрэ тула бэлгэ шанартай һуури байха үгы. Бэлгэ шанар мүн шанар үгы байхада. Бэлгэ шанар һуурида бэлгэ шанартай багтаха үгы! Бодото байха баһа мүн үгыдэ.

Бодото байха мүн үгы. Ямар бодотогүй мүн бололдо? Бодотодо, бодото үты юумын зохихогүй. Бодотодо, ямар бодотогүй мэдэһэндэ?

Тэрэ тула огторгой бодото бэшэ. Бодотогүй мүн үгы бэлгэ шанартай һуури үгыдэ. Бэлгэ шанартай мүн үгы табан махабад. Оггоргойтой ямар баһа бусад адлида?

Ямар бага ухаантай бодотонууд? Шанартай байһан шанар үгыдэ. Тэрэнинь үзэхэдэ үзэһэн. Амарлуулан нирвана үзэһэнгүйдэ!

(Табан махабадһаа бүхэ юумын магад гараһан.)

Махабад шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй табан.

 

VI.

Хэрбэ хүсэлэнэй урда. Шунал байһан хүсэлэн үгыдэ. Шүтэнһээ тэндэ хүсэлэн байха. Шунал байхада хүсэлэн байха болоһондо!

Шунал болоогүй байха бол. Хүсэлэн хаана болоһон байхада? Шунал баһа хүсэлэн. Байхада баһа үгыдэ адли зэргэтэй!

Хүсэлэн болонь шуналнууд. Хамта нэгэн шанартай түрэһэн изагуур угыдэ. Энэ мэтэ хүсэлэн, шуналнууд. Харилсаан хамаадаһан үгы болоһондо!

Тэрэ нэгэ шанартай хамта нэгэн шанар үгы. Тэрэ шанар, тэрэ хамта нэгэн бэшэдэ. Юунэ тула тусхай шанартай мүн болол? Хэр зэргэ хамта нэгэн шанартай болоһондо?

Хэрбэ ганса хамта нэгэн. Нүхэр үгы тэрэ баһа болоһондо. Хэрбэ тусхай хамта нэгэн. Нүхэр үгы тэндэ баһа болоһондо.

Хэрбэ тусхай хамта нэгэн. Ямар, али хусэлэн, шуналнууд мэдэһэндэ? Тусхай шанартай бүтэһэн бол. Тиимэ тула тэрэ хоер хамта нэгэн болоһондо.

Хэрбэ хүсэлэн, шуналнууд! Тусхай шанартай бүтэһэн болоходо. Тэдэнэр хамта нэгэн шанартай. Тиимэ тула бүгэдэ һэжигтэй.

Тусхай бүтэһэн болоогүйһөө. Тэрэ тула хамта нэгэн һана үйлэдэһэн! Хамта нэгэн маша бүтэһэн тула. Баһа тусхай шанар хүсэһэндэ.

Тусхай бодото бүтэһэнгүй. Хамта нэгэн бодото бүтэһэн болоогүйдэ. Ямар тусхай бодото байха? Хамта нэгэн һана бодото үйлэдэһэндэ.

Тэрэ мэтэ хүсэлэн, шуналнууд. Хамта нэгэн, хамта нэгэн бэшэ бүтэһэнгүйдэ, Хусэлэн шэнгитэ бугэдэ юумэнууд! Хамта нэгэн, хамта нэгэн бэшэ бүтэһэнгүйдэ.

Хүсэлэн, шунал шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй зурган.

 

VII.

Хэрбэ түрэһэндэ хуряаһан үйлэдэһэн. Тэндэ бэлгэ шанартай гурбан тугэс болоһондо. Юунэ тула түрэһэн хуряаһан үйлэдэһэнгүй? Хэр зэргэ бэлгэ шанартай мүн хуряаһан үйлэдэһэндэ?

Тус тустайгаар гурбан тэригуутэн түрэһэн. Хуряаһан үйлэдэһэн бэлгэ шанартай үйлэдэһэндэ. Нэгэ уедэ, нэгэн шадалтай бэшэ! Хэр зэргэ хуряаһан болоһон, бодоходо?

Түрэһэн болон, ороһон болон, эбдэрһэиууд. Бусад нэгэнинь бэлгэ шанартай хуряаһан үйлэдэһэндэ. Хэрбэ байхада харшагүй болоһон. Тэдэнэр угы хуряаһан уйлэдэһэн бэшэдэ!

Түрэһэн үндэһэнһөө түрэһэн. Онсо һайжарһан түрэһэндэ. Түрэһэн үндэһэнһөө түрэһэн. һайжарһан мүн түрэһэндэ.

Хэрбэ та түрэһэнһөө түрэһэн. Үндэһэнһөө түрэһэн

һайжарһанда. Танаар тэрэ үндэһэнһөө үүсхэлгэ үгы. Тэрэнинь хэр зэргэ һайжарһам үйлэдэһэндэ?

Хэрбэ танай үндэһэн. Тэдэнэрэй үндэhэнhөө үүсхэлгэтэй һайжарһанда. Тэдэнэрэй тэрэ үндэһэн үүсхэлгэ үгы. Хэр зэргэ тэрэнинь һайжарха үйдэдэһэндэ?

Хэрбэ тэдэнэр түрэһэнгүй. Тэрэ һайжархадань шадалтай үйлэдэһэндэ. Та тэдэнэр шэнги түрэһэн. Тэрэ будуулиг хүсэлтэй һайжарһанда.

Хэр зэргэ зула өөрөө бусадһаа. Үйлэдэһэн шэнги тэрэ үзэгдэһэндэ. Бодото түрэһэн бол өөрөө бусадһаа. Хоюула һайжарһан бол мүн үйлэдэһэндэ.

Ямар зула болонь? Тэрэ байха харанхы үгыдэ. Юу нэгэ зулаһаа үзэһэн? Харанхы мүн арилгаһан үзэһэндэ.

Хэзээ зула шэнги түрэһэн? Харанхытэй улзаһан үгыдэ. Хэр зэргэ зула шэнги түрэһэн? Харанхы мүн арилгажа үйлэдэһэндэ.

Зула баһа улзаһан үгы. Хэрбэ харанхы арилгажа үйлэдэһэндэ. Бүхы юртэмсэдэ харанхы ороһон! Энэ ороһон болоһон магад арилгаһанда.

Зула өөрөө болон, бусадһаа бодото. Хэрбэ үзэгдэхэ болоһондо. Харанхы бол, өөрөө болон, бусадһаа бодото. Халхалха болоһон эргэлзэхэ үгыдэ!

Энэнинь түрэһэн түрэхэгүйһөө. Хэр зэргэ өөрөө өөрыгөө һайжараһанда? Юунэ тула түрэһэнһөө һайжарһан? Ямар нэгэ үүсхэлгэтэй түрэһэндэ?

Түрэһэн болон, түрэһэнгүйдэ түрэһэн шэнги. Ямар баһа һайжарһан үгыдэ? Тэрэнинь ябаһан болон, ябаһангүй. һайнаар алхаһан мүн номлоһондо!

Хэзээ түрэһэн байха? Энэ үедэ түрэһэн шэнги гараһан үгыдэ. Хэр зэргэ шүтэнһээ түрэһэн? Түрэхэ шэнги гэһэнинь хэлэжэ үйлэдэһэндэ!

Шүтэнһээ гараһан ямар мүн? Тэрэнинь амарлуулан мүн шанартай. Тэрэ тула түрэһэн шэнги шанартай болонь. Дахинань амарлуулан шанартай түрэһэндэ.

Хэрбэ бодото түрэһэн үгы. Ямар нэгэн зарим болоһон байхада? Тэрэнинь тэрэ бодото түрэһэн. Ямар нэгэ түрэһэн үгыдэ?

Хэрбэ тэдэнэрэнь түрэһэн. Түрэһэн шэнги һайжаржа үйлэдэһэндэ. Тэрэнинь түрэһэнһөө түрэһэн үзэхэ. Ямар нэгэнһэнь һайжарха үйлэдэһэндэ?

Хэрбэ түрэһэн бусад нэгэнһээ. Тэрэ һайжарха болоһон харшагүйдэ. Юунэ тула түрэхэгүй түрэһэн? Тэрэ бүгэдэ түрэһэн шэнги болоһондо!

Түр зуур баһа байха үгы. Турэхэ изагуур мүн үгыдэ! Шанар байһангүйдэ баһа мүн үгы гэһэн. Дээдэ шанартай һургаал мүн бололдо!

Бодото хориһон шэнги шанарнинь. Зохистой түрэһэн болоогүй даа! Ямар нэгэ хориһон шэнги мүн үгы? Тэрэнинь бодото зохиһонгүй даа.

Бодото ороһон, ороһонгүй. Бодото ороһонгүй ороһонгүй даа! Ороһон шэнги баһа ороһонгүй. Ямар нэгэн түрэһэнгүй ороһон болоһондо?

Бодото хориһон шэнги шанарнинь. Зохистой ороһон болоһонгүй даа. Ямар нэгэ хориһон шэнги мүн үгы. Тэрэнинь бодото зохиһонгүй даа.

Бүгэдэ бодото бүхы сагта. Хүгшэрхэ, үхэхэ юумын мүн бололдо.

Хэн хүгшэрхэдэ үхэхэ үгы? Ямар нэгэ бодото ороһон байхада?

Ороһондо бусад ороһон болонь. Тэрэ шанартай баһа орохо изагуур үгыдэ! Хэр зэргэ өөрөө түрэһэн? Бусадһаа үүсхэлгэтэй шэнги мүн үгыдэ.

Хориһондо хорихо болоогүй. Хориһонгүй баһа хорихо болоогүйдэ!

Хориһон шэнги баһа тэрэ шэнги үгы. Ямар нэгэ хорихо болоһон түрэһэнгүйдэ?

Нэгэн удаа бодото ороһон. Зохистой хорихо болоһонгүй даа.

Бодото баһа ороһонгүй. Зохистой хорихо болоһонгүй даа.

Тухайи үедэ, тэрэ тухайн үенинь. Тэрэ шанар хорихо шанартай болоогүйдэ. Тухайн үедэ бусад тухайн үенинь. Бусад хорихо шанартай баһа болоогүйдэ.

Хэзээш бүхы юумынууд. Зохистой түрэһэн болоогүйдэ? Тэрэ үе бүхы юумынууд. Зохистой хориһон болоогүй даа.

Нэгэн удаа бодото байһан. Зохистой хорихо болоогүй даа.

Нэгэ шанарнинь бодото болон. Бодото үгы зохистой үгыдэ.

Бодото үгы болоһон бол. Зохистой хориһон болоогүй даа. Хэр зэргэ хоер толгойтой? Тэрэ таһарһан шэнги үгыдэ.

Өөрыгөө өөрөө хориһон. Байһан бэшэ, бусад хориһон үгыдэ. Хэр зэргэ өөрөө түрэһэн болонь? Бусадһаа һайжарһан шэнги мүн үгыдэ.

Түрэхэ болон, орохо болон, эбдэрхэ. Бүтэһэнгүй тула хуряаһан үйлэдэһэн үгыдэ. Хуряаһан үйлэдэһэн маша бүтэһэнгүйһөө. Хэр зэргэ хуряаһан үйлэдэһэнгүйнинь бүтэһэндэ?

Ямар зүүдэ шэнги, эльбэ шэнги. Ямар дисанай хото балгас шэнгитэ? Тэрэ түрэһэн шэнги, тэрэ ороһон шэнги. Тэрэ эбдэрһэн шэнги зарлигһанда!

Түрэһэн, ороһон, эбдэрһэнэй шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй долон.

 

VIII.

Тэрэ үйлэдэһэнтэн болоһон мүн болол. Үйлэ болоһон үйлэдэһэнгүй даа. Үйлэдэһэнтэн баһа мүн үгы болоһон. Үйлэ болоогүй үйлэдэһэнгүй даа!

Үйлэдэһэнгүй болоһон мүн. Үйлэдэһэнтэн үгы үйлэ болоһондо. Үйлэдэһэнгүй болоһон мүн. Үйлэдэһэнтэи болоһон баһа үйлэ үгыдэ.

Хэрбэ үйлэдэһэнтэн болоогүй. Үйлэ үйлэдэһэн болоогүйдэ. Үйлэ ушар үгы болоһон. Үйлэдэһэнтэн баһа ушаргүй болоһондо.

Ушаргүй үрэ болон. Зохихо ушартай баһа болоогүйдэ. Тэрэ үйлэдэһэн үгы. Үйлэдэһэнтэн үйлэдэхэ изагуур үгыдэ!

Үйлэдэһэн тэригүүтэн изагуур үгы. Юумын, юумы үгы байха мүн үгыдэ. Юумын юумыгүйдэ үгы. Тэрэнһээ гараһан үрэ үгыдэ!

Үрэ үгы хэтэрхэ. Үндэр изагууртай болоһон мүр зохихогүйдэ. Бүгэдэ баһа үйлэдэһэнүүдынь. Удхагүй шанартай хэтэрхэ болоходо!

Үйлэдэһэнтэн болоһон, болоһонгүй. Тэрэ болоһон, тэрэ болоһошүй үйлэдэһэнгүйдэ. Мүн, мүн үгы нэгэн болоһон. Ямар харилсаан харша байһанда?

Үйлэдэһэнтэнь болоһон. Тэрэ үйлэнинь болоогүй

үйлэдэһэнгүйдэ. Үйлэ болоогүйдэ баһа үйлэдэл болохогүй. Энэ гэмтэ баһа хэтэрхэ тэндэ!

Үйлэдэһэнтэн болоһон. Хамта үйлэ болоогүйдэ. Болохогүй болоһондо тэрэ үйлэдэһэнгүй. Урда еһо дээдэ үзүүлһэн тула даа!

Үйлэдэһэнтэн болоходо үйлэ болоогүй. Үйлэнинь хамта болоһондо. Болохогүй болоһондо тэрэ үйлэдэһэнгүй. Урда еһо дээдэ үзүүлһэн тулада!

Үйлэдэһэнтэн болоогүйнинь болоһон. Үйлэ болоогүй болоһондо. Энэ еһонинь баһа урда үйлэдэһэнгүй. Дээдэ һургаалһаа мэдэһэндэ!

Үйлэдэһэнтэн үйлэ шүтэһэн. Үйлэ баһа тэрэ үйлэдэһэнтэнэй шанартай. Шүтэнһээ гараха багтаһангүй. Бүтэһэн ушарнинь үзэгдэһэнгүйдэ!

Тэрэ шухал абаһан шэнги мэдэһэн. Үйлэ, үйлэдэһэнтэн арилгаһан тула даа! Үйлэдэһэнтэнэй үйлэ. Бодото үлэгдэлдэ мэдэһэндэ!

Үйлэдэһэнтэн, үйлэ шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй найман.

 

IX.

Үзэхэ болон, соносохо тэригүүтэн. Мэдрэхэ тэригүүтэн баһа үйлэдэхэ эрхэтэй. Тэдэнэрэй длин мүн? Тэрэ урда байһан зарим нэгэ хэлэһэндэ.

Бодото байха мүн үгы. Хэр зэргэ тэригүүтэн үзэһэн болоһондо? Тэдэнэр тэрэ тула урда. Бодото байха тэрэ ороһондо!

Үзэһэн, соносоһон тэригүүтэн. Тэригүүтэнынь мэдэрхэ шанартай. Урда ямар бодото ороһон? Тэрэнэй ямар нэрлэһэндэ?

Үзэһэн тэригүүтэн баһа үгы. Хэрбэ тэрэнинь ороһон болоходо. Тэдэнэрэнь баһа тэрэ үгы. Эргэлзэхэ үгы болоһондо!

Ямар нэгэ юугээр тодоруулһан? Ямар нэгэ юу тодоруулһанда? Юуш үгыдэ хаана ямар нэгэ байха? Хаана хэншэ үгы ямар нэгэ байхада?

Бүхы үзэһэн тэригүүтэн. Ямар нэгэ урда байһан бэшэдэ. Үзэһэп тэригүүтэнэй доторһоо бусад пэгэнһээ. Бусад үедэ тодоруулһанда!

Бүхы үзэһэн тэригүүгэн. Хэрбэ урда байһан бэшэдэ. Тус тустай тэригүүтэн үзэһэн. Хэр зэргэ тэрэнинь урда байхада?

Тэрэ шанартай үзэһэнтэн, тэрэ соносоһонтон. Хэрбэ мэдэрһэнтэн тэрэ шанартай. Тус тустай урда байһан болоһон. Тэрэнинь тэрэ мэтэ изагуур үгыдэ.

Хэрбэ үзэһэнтэн бусад шанартай. Соносоһонтон, мэдэрһэн бусадтай. Үзэһэнтэн байха үе сонсоһонтоп болоһон. Би гэһэн баһа олон шанартай болоһондо!

Үзэхэ болон, соносохо тэригүүтэн. Баһа мэдэрхэ тэригүүтэндэ. Ямар болоһон тэрэ гараһан бол? Тэрэнинь байһан мүн үгы даа.

Үзэхэ болон, соносохо тэригүүтэн. Баһа мэдэрхэ тэригүүтэндэ. Хэрбэ үгыдэ ямар мүн болол? Тэдэнэр дахинань байһан мүн үгыдэ.

Ямар нэгэ тэригүүтэн үзэһэн? Одоо, урда, хойшо үгыдэ. Тэндэ байһанай үгы гэбэл! һэжэгтэй урбаһан болоһондо.

Урда ороһоной шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй юһэн.

 

X.

Ямар түлеэн тэрэ гал мүн болол? Үйлэ, үйлэдэһэитэн нэгэ болоһондо. Хэрбэ модонһоо бусад баһа гал. Модон үгы гараһан болоходо!

Үргэлжэ мүнхэ бадарха шанартай болоһон. Бадархада үйлэдэһэн уишрһаа гараһангүйдэ. Улхагүй найруулһан шанартай болоһон. БаҺа тэрэ мэтэһээ үгы мүн бололдо.

Бусад хамаадаһангүй тула. Бадархада үйлэдэһэн ушарһаа гараһангүйдэ. Мүнхэ бадарһан мүн болонь. Удхагүй найруулһан шанартай болоһондо!

Хэрбэ тэндэ гэрэл мэтэ. Шатааһан түлеэн мүн шэнги сэдьхэхэдэ.

Хэзээ тэрэ тэды, тэрэ мүн болол? Ямар тэрэ түлеэн шатааһанда?

Улзаһан үгы, бусадтай улзаһангүй тула. Шатаһан болоогүй шатаһангүйдэ. Үхэһэн болоогүйдэ, үхэхэгүй.Өөрын ушартай баһа түгэс ороһондо!

Хэр зэргэ эмэгтэй түрэхэ? Эмэгтэй түрэһэн шэнги улзаһанда!

Хэрбэ модонһоо бусад гал. Модотой улзаһан болоһондо.

Хэрбэ гал болон, модонууд. Нэгэ нэгэрэй тодорхой болоһондо.

Модонһоо гал бусад баһа мүн шанартай. Модотой улзаһанда будуулиг хүсэлтэй!

Хэрбэ модон хамаадаһанда гал мүн болол. Хэрбэ гал хамаадаһанда модон мүн бололдо. Ямар хамаадаһангүйдэ модон болоһон? Ямар нэгэн анхан мүн бүтэһэндэ!

Хэрбэ модон хамаадаһанда гал мүн болол. Гал бүтэһэн болоһондо. Модонһоо баһа үйлэдэжэ гараһан. Гал болоһонинь мүн үгыдэ!

Хэрбэ ямар бодото хамаадаһанда бүтэһэи? Тэрэ баһа хамаадаһан шанарань. Ямар хамаадажа үйлэдэһэндэ тэрэ мүн бүтэһэн? Ямар хамаадаһанһаа ямар нэгэ бүтэһэндэ.

Ямар бодото хамаадаһанһаа бүтэһэн мүн? Хэр зэргэ хамаадаһанда тэрэ бүтэхэгүй? Юуны тула хамаадаһанһаа бүтэхэ гэһэн? Тэрэнинь хамаадаһан изагуур үгы даа.

Модон хамаадаһанда тэрэ баһа гал үгы. Модон хамаадаһан үгы баһа гал үгыдэ. Гал хамаадаһанда баһа модон үгы. Галань бусадһаа ерэһэн үгыдэ!

Модондо бол гал байха мүн үгы. Модондо тэрэ үлэгдэл шэнги! Ябаһан ябаһангүйһаа алхаһанаар үзүүлһэн. Модон шанартай галанинь мүн үгыдэ.

Гал модонһоо бусад баһа үгы. Галань модонһоо түгэс мүн үгыдэ. Галда модон үгы тэрэ тэндэ үгы. Модонһоо гал би болоһон!

Бүгэдэ зэргэ шухал абаһан. Бумба тэригүутэн хамта нэгэн бутэһэндэ! Бүгэдэ маша номолһонинь. Ямар би гэһэн бодотонуудта?

Тэрэ хамтада тусхай шанартай. Тэдэнэр номолһондо удха үзүүлһэн. Мэргэн гэжэ сэдьхэһэн үгыдэ! (Хамта нэгэн гараһан ушарын ухаан.)

Гал болон, түлеэн шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан.

 

XI.

Урда заха эли гэжэ айладхаһан үе? Ехэһээ бүгэһэн бэшэ

гэжэ зарлигһанда. Тэрэ оршолон анханда хизагааргүй. Тэндэ урда үгы, хойто угыдэ!

Анхан угыдэ ямар хизагаар үгы? Хаана дунданинь байха тэндэ? Тэрэ тула тэндэ урда, хойто болон. Хамта нэгэн зэргэ зохихогүй даа!

Хэрбэ урда түрэхэ болоһон. Хүгшэрхэ, үхэхэ хойно мүн бололдо. Түрэхэ, хүгшэрхэ, үхэхэ үгы. Үхэхэ үгыдэ баһа түрэһэн болоһондо!

Хэрбэ түрэһэн хойно болоһон. Хүгшэрхэ, үхэхэ урда мүн бололдо. Түрэһэнгүйн хүгшэржэ үхэһэнинь, Хэр зэргэ болоһон ушар үгыдэ?

Түрэхэ болонь, хүтшэржэ үхэһэнүүд, Хамта нэгэн болохо мүн үгыдэ. Түрэһэн шэнги үхэһэн болохо. Хоуюла ушаргүй болоһондо.

Ямар хамта нэгэ урда, хойяо? Тэдэнэр зэргэ байһангүйдэ. Тэрэ түрэһэн, тэрэ хүгшэрһэн, үхэһэн. Юуны тула сасарһан үйлэдэһэндэ?

Оршолоной онсо урда заха. Мүн үгы байха барагдаһангүйдэ. Ушар үрын шанарнинь. Бэлгэ шанартай, бэлгэ шанарай Һууритай!

Мэдэрхэдэ, мэдэрһэн шанарнинь. Ямар байха баһа ямар нэгэ удха болоһондо? Бүгэдэ бодотонууд баһа шанартай. Урда, хойно байха мүн угыдэ.

Урда, хойто заха шэнжзлһэн гэһзидэ, маша үйлэдэһэнэй арбан нэгэн.

 

XII.

Зарим нэгэн бидэнээр зоболон үйлэдэһэн. Бусад үйлэдэһэн болон, хоюула үйлэдэһэндэ. Ушаргүйһаа гараха дуратай. Тэрэ зохихо үгы үйлэдэһэндэ!

Хэрбэ бидэнэрэй үйлэдэһэн шалтаган. Тэрэ тула шүтэнһээ гараһан болоогүйдэ. Юунэ тула энэ согсосһоо? Шүтэнһээ гараһан тэдэнэр согсостой.

Хэрбэ энэнһээ тэрэ шэнги. Зоболон бусад үйлэдэһэн болоһон. Бусад тэрэ тэдэнэр үйлэдэһэн болоһондо.

Хэрбэ бидэ амитан. Ямар бидэ зоболон үйлэдэһэндэ? Зоболон үйлэдэһэн амитан. Ямар нэгэн зобоһон үгы мүн багтаһанда?

Хэрбэ амитан бусадһаа. Бусад нэгэ зобоһондо. Тэрэ зоболон үйлэдэһэндэ, ямар тэрэ үгэлэг үгэһэн? Хэр зэргэ харьялагдаха үгы зобоһон болоһондо?

Хэрбэ амитан бусадһаа зобоһон. Ямар гараһан тэрэ үйлэдэһэнһөө? Бусад үгэһэн бусад амитан. Ямар нэгэн зоболон мүн харьялагдаха үгыдэ.

Бидэнэрэй үйлэдэһэн бүтэһэнгүйһөө. Хаана бусадһаа зобоһондо? Бусад ямар зоболон үйлэдэһэн?Тэрэнинь би гэһэидэ тэрэ үйлэдэһэи болоһондо!

Нэгэн удаа зоболон би гэһэп үйлэдэһэн бэшэ. Тэрэ шанарарань тэрэ үйлэдэһэнгүйдэ. Хэрбэ бусад би гэһэн үйлэдэһэнгүй. Бусад зоболон хаана болоһон үйлэдэһэндэ?

Дабан ятуу — хахилиг шубуун үйлэдэһэн болохо. Зоболон хоюуланһаа үйлэдэһэн бопоһондо. Бидэ үйлэдэһэнгүй, бусад үйлэдэһэпгүй. Зоболон хаана ушаргүй болоһоидо?

Зоболон онсо магад дурбэн. Байха мүн үгы барагдахагүйдэ. Баһа хойшо бодотонууд. Магад дурбэн байха мүк үгыдэ.

Бидэ үйлэдэһэнэй, бусад үйлэдэһэнэй шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан хоер.

 

XIII.

Илагша ямар нэгэн түгэс гэтэлһэнэй номолһон? Тэрэнинь хурамал, худал зарлигһанда. Бүгэдэ хуряаһан үйлэдэһэн хурамал ном. Тиимэ тула тэдэнэр худал мүн!

Хэрбэ ямар мун ном худал? Ямар нэгэ худал тэрэ хурамал тэндэ? Будда тэрэ зарлигһан. Хооһон шанар мүн гүйсэд үзэһэндэ.

Бодотонууд мүн шанар үгы. Бусад үзэһэн болоһон тулада! Бодото үгы, мүн шанар үгы. Юунэ тула бодотонууд хооһон шанартай?

Хэрбэ мүн шанар үгы. Бусад ямар мүн болоһондо? Хэрбэ мүн шанар байха. Хэр зэргэ болоһон бусад болоһондо?

Тэрэ бусад шанартай болоогуй. Бусад шанартай баһа байха мун угыдэ. Юунэ тула залуу хүгшэрхэ үгы? Юунэ тула хүгшэрхэ хүгшэрхэгүйдэ?

Хэрбэ тэрэ шанар бусад болоһон. һунэй шанарань һунэй үрээм болоһондо! һүнһөө бусад ямар нэгэнинь? Бодото үрээм мүн болоһондо!

Хэрбэ хооһон бага байха бэшэ. Хооһон бага байха болоһондо! Хооһонгүй бага байха бэшэ. Хооһон хаана болоһон байхада?

Илагша хооһон шанар. Зарлигһан бүгэдэ магад үзэһэндэ. Хооһон шанар ямар мэтэ? Тэдэыэрэй бүтэһэнэй зарлигһан үгыдэ!

Хуряаһан үйлэдэһэнэй шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан гурбан.

 

XIV.

Үзэгдэһэн, үзэхэ, үзэһэнтэн. Тэдэнэр хоертоо гурбан хоертой. Бүгэдэ харилсаатай! Улзаха болоһон байха мүн үгыдэ!

Тэрэ шэнги хүсэлэн, шунал! Шунаһанда нисванис үйлэдэһэндэ. Үлэгдэлнүүд түрэһэн түгэхэ. Үлэгдэл бол, магад гурбан шанартай!

Бусад бусадтай улзаха болоһон. Юунытула тэригүүтэн үзэгдэһэндэ? Тэрэ бусад байха мүн үгы. Тэрэ улзаһан болоогүй тулада.

Онco үзэгдэһэн тэригүүтэн. Барагдаха үгы, бусад шанар үгыдэ. Ямар хамта баһа ямар нэгэн? Бусад шанартай зохихогүй даа!

Бусадынь, бусадһаа бусад шүтэһэн. Бусад үгы бусадһаа бусад болоогүйдэ! Ямар шүтэн ямар мүн болол? Тэрэ бусад тэрэнһээзохихогүйдэ!

Хэрбэ бусадынь бусадһаа бусад. Тэрэ үе бусад үгы, бусад болоһондо! Бусад үгы, бусад болоһон. Тэрэ байһангүй үгы тулада.

Бусад шанартай бусадһаа байха мүн үгы. Бусад мүн үгы бол, байха мүн үгыдэ. Бусад шанартай байха мүн үгы. Бусад бол, тэрэ шанартай байха мүн үгыдэ.

Тэрэнинь улзаһан тэрэ үгы. Бусад баһа бусадтай улзаһан болоогүйдэ. Улзаха шэнги улзаһан. Улзаһантан байха баһа мүн үгыдэ.

(Магад гурбан үлэгдэл улзаха.)

Улзаха шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан дүрбэн.

 

XV.

Мүн шанартай ушар болон нухэсэлһээ. Гараһанда изагуур мүн угыдэ. Ушар, нүхэсэлһөө гараһан. Мүн шанартай үйлэдэһэнтэн болоһондо.

Мүн шанартай үйлэдэһэнтэн гэһэн. Яагаад болоһондо? Мүн шанарнуудынъ заһаха үгы! Бусад хамаадаһан мүн үгыдэ.

Мүн шанартай байха мүн үгы, Бусад хаана бодото байһанда? Бусад бодото мүн шанарынь. Бусад бодото мүн гэһэн хэлэһэндэ!

Мүн шанартай болонь, бусад бодотонууд. Бодото хаана харьялагдаһангүй байхада? Бодотонуудынь мүн шанартай. Бодото байһан бүтэһэн болоһондо!

Хэрбэ бодото бүтэхэгүй. Бодотогүй бүтэһэн болоогүйдэ. Бодото бусад болоһонинь. Түрэһэнтэн мүн хэлэһэн бодотогүйдэ.

Бодото бусад ямар мүн шанартай? Бодотодо, бодотогүй мэтэ шанартай. Тэдэнэр Буддын һургаал, Тэрэнэй мүн шанар үгы үзэһэндэ.

Илагша гүгэс бодотодо, бодотогүй! Гадаянын айладхалһаа. Убадислаһан үйлэнь байха. Үгы, хоюулын хорижо зохеоһондо!

Хэрбэ мүн шанартай байха. Тэрэнинь шанар үгы болоогүйдэ. Бусад мүн шанартай болоһонинь. Хэзээш зохихо болоогүйдэ?

Мүн шанартай байха мүн үгы. Бусад ямар мүн болоһондо? Баһа мүн шанартай байхада мүн болол. Бусад хэр зэргэ зохистой болоһондо?

Мүнхэ бариһан үйлэдэл байха гэһэн. Үгы гэбэл үйлэдэл мэтэ таһархада. Тэрэ тула байха, үгы. Мэргэнээр ороһоной үйлэдэхэгүйдэ.

Ямар нэгэн мүн шанартай байха. Тэрэнинь мүнхэ үгы бэшэһэз. Урда гараһан одоо үгы гэбэл. Тиимэ гулахэтэрхэ болохо таһархада.

Мүн шанар шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан табан,

 

XVI.

Хэрбэ хуряаһан үйлэдэһэндэ нүхэртэй гэһэн. Тэдэнэр үргэлжэ нүхэр үгыдэ. Үргэлжэ үгыдэ баһа нүхэр болохогүй. Энэ баһа адли зэргэ сэдьхэһэндэ.

Хэрбэ амитаи нүхэртэй гэһэн. Түрэһэн түгэхэ согсос махабаднуудтай. Тэрэнинь магад табанһааүйлэдэһэн. Ямар нэгэ нүхэр үгы болоһоидо?

Шухал абаһанһаа, шухал абаха. Нүхэртэй, нүхэр үгы болоһондо! Нүхэр үгы, шухал абаһан үгы! Тэрэ ямар нэгэ ямар нүхэртэй болоһондо?

Хуряаһан үйлэдэһэндэ нисванисһаа гэтэлхэдэнь. Яагаад баһа болоһон зохихогүйдэ? Сэдьхэлтэн баһа нисбанисһаа гэтэлһэн. Яагаад болоһон баһа зохихогүйдэ?

Түрэхэ, эбдэрхэдэ хуряаһан үйлэдэһэн номонтон. Уяһангүй гэтэлхэ болохогүйдэ! Урда шэнги баһа сэдьхэлтэн. УяҺангүй гэтэдхэ болоогүйдэ.

Хэрбэ шухал абаһанда, уяһан! Шухал абаһан хамта уяһан болоогүйдэ. Шухал абаһан үгы, уяһан үгы! Тухайн үедэ ямар нэгэн уяһан болоһондо?

Хэрбэ урда уяжа үйлэдэһэн. Уяһан байха маша уягдаһанда. Тэрэ баһа үгы, тэрэ үлэгдэлэнъ! Ябаһан, ябаһангүй алхаһанда үзэһэндэ!

Нэгэн удаа уяһанда гэтэлхэ үгы. Уяһангүй баһа гэтэлхэгүй болоһондо. Уяха, гэтэяхэ шэнги мүн болоһон.Уяха, гэтэлхэ нэгэн сагта болоһондо.

Би гэһэтшъ абаһангүйдэ нисванисһаа гэтэлхэ. Бидэнэр нисванисһаа гэтэлжэ болохо гэһэндэ. Т эрэ мэтэ хэн тэрэнэй бариһан? Шухал абаһак ехэ мүн бариһакда!

Ямар үүсхэлгэ үгы нисванисһаа гэтэлхэ? Нүхэртэй байһанай арилгаһан бэшэдэ. Ямар нэгэ тэндэ нүхэртэй мүн. Хэн нэгэ нисванисһаа гэтэлхэ шэнжэлһэндэ.

Уяһан, гэтэлһэн шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан зурган.

 

ХVII.

Өөрөө һайн санвартай болон. Ямар асарал сэдъхэлтэ бусадта туһалхада? Тэрэ юумын, тэрэ бусад энэ. Үрэнүүд мүн хүрэнгэтэ!

Шударга залагша дээдын үйлэнүүдтэй. Сэдьхэлдэ болонь зарлиг һанахада. Тэдэнэр үйлэнь илгаһан. Бүгэдэ магад олон соносоһондо!

Ямар үйлэ тэндэ сэдьхэл гэһэн? Тэрэ зарлигта дуратай сэдьхэлдэ. һанаха гэһэнинь хэн зарлигһан? Тэрэнинь мүн бэетэ хэлэһэндэ!

Сахиха хэлэһэн тэбшэхэгүй. Ямар маша ухааруулһан үгы үйлэдэһэндэ? Маша ухааруулһан үгы тэбшэһэнинь. Бусадууд дахин тэрэ шэнги хүсэлтэй!

Түгэс эдлэлһээ гараһан буян хэшэг! Буян хэшэг мүн үгы, тэрэ еһо шэнги! Сэдьхэлэй тэрэ долон юумын! Эли үйлэдэ мүн дуратай.

Хэрбэ болбосорһон car хүрэтэр, Тэрэ үйлэ мүнхэ ороһон болоһондо. Хэрбэ хориходо, хориһон болоһон. Хэр зэргэ үрэ һайжарһан болоһондо?

Ногон тэригүүтэн алининь үргэлжэ? Үйлэнинь хүрэнгэ эли гараһанда. Тэрэ үйлэ үрэ хүрэнгэнинь.Тэрэ үгы баһа гараһан болоогүйдэ!

Юунэ тула хүрэкгэ үйлэ үргэлжз? Үргэлжэ үйлэ үрэ гараһан болоһондо. Хүрэнгэ үрын урда ябаха. Тэрэ тула таһараха үгы, мүнхэ мүн үгыдэ!

Сэдьхэлэй үргэлжэлнинь ямар мүн болол? Сэдьхэл үйлэһээ эли гараһан болоһондо. Тэрэ үйлэ үрэ сэдьхэлдэ нэгэ үзэхэ. Тэрэ үгы баһа гараһан болоогүйдэ!

Юунэ тула сэдьхэл үйлэ үргэлжэ? Үргэлжэ үйлэ үрэ гараһан болоһондо. Үйлэнинь үрын урда ябаха.Тэрэ тула таһарха үгы, мүнхэ мүн үгыдэ!

Саган үйлын арбан мүр! Номын аргаар мүн бүтэһэндэ. Номын үрэ энэ бусад, Магад табан хүсэлын эрдэмтэй!

Хэрбэ тэндэ шэнжэлхэ. Олон ехэ гэмтэ болоходо. Тэрэ үзэхэ, тэрэ шэнжэлхэ. Энэнинь зохихо мүн үгыдэ!

Будданууд, Пратикабудта. Шравакинуудта ямар зарлигһанда? Ямар нэгэ эндэ зохистой шэнжэлһэн? Тэрэнинь маша хэлэһэндэ.

Хэр зэргэ тэрэ шэнги Хурмаста тэнгэри? Үйлэнинь үүри шэнги барагдахагүйдэ! Тэрэ үйлэ махабадмагад дүрбэн. Тэрэнэй мүн шанар баһа эшэ зарлигта үзүүлһэнгүйдэ.

Тэбшэһэнһээ тэбшэхэ мүн үгы. Мүн шанар баһа бисалгалжа тэбшэхэдэ! Тэрэ тула багтаһан барагдахагүй. Үйлын үрэ һайжарһан болоһондо!

Хэрбэ тэбшэһэнһээ тэбшэхэ, Хубилһанаар үйлэ эбдэрхэ болоһондо. Тэндэ үйлэарьбажахадаэбдэрхэ. Гэмэнүүдтэнь хэтэрхэ болоходо!

Махабад адли, үйлэнинь адли хубитай. Хуби бугэдэ адли угыдэ!

Тэрэ үе бариһан шанартай. Ганса нэгэн түрэһэн болоһондо!

Үзэһэн юумэ магад хоер. Бүхы үйлэ тэрэ үйлэдэ.

Тусхай түрэһэн болоһон. Маша болобосролһон баһа мүн ороһондо!

Тэрэ үрэ хубилха. Үхэхэ болохо, хорихо болоһондо. Тэрэ илгаһанда маша субаха үгы. Хамта субаха мэдэжэ үйлэдэһэндэ!

Хооһон шанар таһарха үгы. Оршолон мүнхэ үгыдэ. Барагдахагүй үйлэнүүд номдо багтаһан. Будда мүн һургаһанда!

Юунэ тула үйлэнинь түрэһэн үгы? Тэрэ тула энэ мэтэ мүн шанартай. Юунэ тула тэрэнинь түрэһэн үгы?Тэрэ тула бага болохогуйдэ!

Хэрбэ үйлэ мүн шанартай байха. Мүнхэ болохо эргэлзэхэ угыдэ.

Үйлэ үйлэдэһэнинь мүн үгы болоһон. Мүнхэ үйлэдэл үгы тулада.

Яагаад үйлэнннь үйлэдэһэнгүй? Үйлэдэһэнгүйдэ улзаха, эбдэрхэ болоһондо. Арюун ябадал мүн ороһон үгы. Тэндэ гэмтэ хэтэрхэ болоходо!

Томьео бүгэдэ баһа шанартай. Харша болохо эргэлзэхэ үгыдэ. Буянда хэлэнсэ үйлэдэһэн. Илгаһанда маша зохиһон болоогүйдэ.

Тэрэнинь маша болобосролһон болоһон болобосрол. Баһа болон, баһа маша болобосрол болоһондо! Хэрбэ мүн шанартай байхадань. Тэрэнэй тула үйлэ орохо, юунэ тулада?

Энэ өөрын үйлэ зоболон. Тэдэнэрэй зоболон үнэхэр бэшэдэ. Хэрбэ зоболон үнэхэр бэшэ. Хэр зэргэ үйлэнинь үнэхэр мүн бололдо?

Үйлэ зоболон. Бэетэн нүхэсэл үзүүлһэндэ. Хэрбэ үйлэ зоболон. Хэр зэргэ хооһои бэе тэрэ хэлэһэндэ?

Ямар ухаан үгы мунхаг түрэһэн? Шунал түгэс тэрэ барагдахагүйдэ. Тэрэ баһа бусад үйлэ үйлэдэһэн бэшэ. Тэрэ шанар тэрэ баһа мүн үгыдэ.

Юунэ тула энэ үйлэ? Нүхэсэлһөө мүн үгы гараһанда.

Нүхэсэл бэшэһээ гараһан байха бэшэ. Баһа үйлэдэһэнтэн үгы тэрэ тулада.

Хэрбэ үйлэ үйлэдэһэн үгы. Үйлэ үрэ хаана байха түрэһэндэ?

Яагаад байһан үрэ үгы? Хаана барагдаһан үзэһэндэ?

Хэр зэргэ хубилһан үзэһэнһөө? Хотол сугланһаа хубилган хубилһанда. Хубилган тэрэ баһа хубилһанһаа. Дахинань баһа бусад мэтэ хубилһанда.

Ямар тэрэ үйлэ шэнги тэрэ үйлэдэһэи? Магад хубилһан шэнги үйлэдэһэндэ. Жэшэндэ, хубилһанһаа бусад нэгэн хубилган. Тэрэ шэнги хубилган зохеоһондо.

Зобоһон бэенүүдэй үйлэ. Үрэ үйлэдэһэндэ. Дисанай хото балгас мэтэ. Зэргэлээ зүүдэ адли мүн бололдо.

Үйлэ шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан долон.

 

XVIII.

Хэрбэ би гэһэн согсос мүн болол. Түрэһэн эбдэрһэн болоһондо. Хэрбэ магад бусадһаа согсос. Согсостой бэлгэ шанар үгыдэ.

Өөрөө байха мүн үгы. Өөрөө хаана болоһон байхада? Би гэһэн өөрыгөө амарлуулһан тупа. Би гэһэн бариһанда, миниихи гэһэн бариһан үгы болоһондо.

Хэр зэргэ би гэһэн бариһанда, миниихи гэһэн бариһан үгы. Тэрэ баһа байха мүн үгыдэ. Би гэһэн бариһанда, миниихи гэһэн бариһан үгы. Ямар үзэһэнһөө үзэһэн үгыдэ?

Дотор болон, гадаа талын шанарнууд. Би гэжэ өөрөө барагдаха гэһэндэ. Шухал абаһан хорихо болоһон. Тэрэ барагдаха түрэл барагдаһанда!

Үйлэдэ, зоболон барагдаһанһаа гэтэлхэ. Үйлэ зоболон, үйлэ һэжигтэй. Тэдэнэр сасарһанһаа сасарһанинь! Хооһон шанар хориһон болоһондо.

Бидэ гэһэн баһа нэхэһэн болоһон. Би гэһэн үгы баһа үзэһэндэ. Будда би гэһэн болонь! Би гэһэн үгыдэ зарим баһа үгы гэжэ үзэһэндэ.

Үйлэдэһэн хэлэхэдэ урбаха. Сэдьхэл урбаха шэмэтэй орондо. Түрэһэнгүйдэ хориһон үгы. Шанартай юумын нисванисһаа адли гэтэлхэдэ!

Бүгэдэ үнэн, үнэн бэшэ. Мүн шанартай үнэн, үнэн үгыдэ. Үнэн үгы бэшэдэ, үнэн бэшэ. Тэрэ мүр Будда үзүүлһэндэ!

Бусад үйлэ мэдэһэн үгыдэ, амарлуулан. Сасарһануудаар зльгэһэн үгыдэ! һэжиг үгы, тусхай удха үгы.Тэрэ шанар тэрэ бэлгэ шанартай!

Ямар шүтэн, ямар гараһан? Тэрэнинь нэгэн удаа тэрэ шанартай бэшэдэ. Тэрэ бусад үйлэ мүн үгы тула. Тэрэ тула таһарһан бэшэ, мүнхэ мүн үгыдэ.

Будда юртэмсэнүүдэй этигэл. Тэрэнэй һургаал аршан болоһондо! Удха нэгэн мүн үгы, тусхай үгы. Таһарһан мүн үгы, мүнхэ мүн үгыдэ!

Гүйсэд гараһан Будда үгы. Шравакануудынь баһа барагдаха болоһондо. Пратикабуд бэлгэ бэлигэнь.Үзэһэн үгыһөө маша түрэһэндэ.

( Би гэһэн, ухаан дотор байна.)

Би гэһэн юумын шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан найман.

 

XIX.

Одоо гараһан сагта ерэһэн үгы. Хэрбэ үнгэрһэн хамаадаһан болоһондо. Одоо гграһанда, ерэһэн үгы. Үнгэрһэн car байһанда.

Одоо гараһанда, ерэһэн үгы. Хэрбэ тэндэ үгы болоһондо. Одоо гараһанда, ерэһэн үгы. Хэр зэргэ тэндэ хамаадаһан болоһондо?

Үнгэрһэндэнь хамаадаһан үгы. Тэрэ хоер бүтэһэн мүн үгы байхада. Тэрэ тула одоо гараһан. Ерэһэн үгы car баһа байха мүн үгыдэ.

Энэ шанартай зэргэ еһондо. Хоер улэгдэл холигдоһон! Дээдэ болон, эсэстэ, дунда тэригүүтэндэ, Нэгэ тэригүүтэнэй үйлэдэл мэдэһэн!

Ороһонгүй саганииь бариһангүй. Ямар нэгэн car барижа үйлэдэһэндэ? Ороһон байһан мүн үгыһөө. Хэр зэргэ үгы саг барижа нэрлэһэндэ?

Хэрбэ саг бодото шүтэһэн. Хаана бодото үгы car байхада? Заримда баһа бодото байха үгы. Саг хаана үзэһэндэ?

Саг шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй арбан юһэн.

 

XX.

Хэрбэ ушар болон, нүхэсэлнүүд. Сугларһан шанарһаа түрэһэн болоһондо. Сугларһан үрэ байһанинь. Хэр зэргэ сугларһан шанарһаа түрэһэндэ?

Хэрбэ ушар болон, нүхэсэлнүүд. Сугларһан шанарһаа түрэһэн болоһондо. Сугларһан үрэ үгынинь. Хэр зэргэ сугларһан шанарһаа түрэһэндэ?

Хэрбэ ушар болон, нүхэсэлнүүд. Сугларһан үрэ байһанда. Сугларһанда бариһан изагууртай байха. Сугларһанда бариһан шанар үгыдэ!

Хэрбэ ушар болон, нүхэсэлнүүд. Сугларһан үрэнинь үгыдэ. Баһа ушар нүхэсэлнүүд. Ушар, нүхэсэл адли болохо мүн үгыдэ!

Хэрбэ үрэ таниһан. Ушар үгэһэнинь хорихо болоһондо. Ямар үгэһэндэ, юу хориһон? Уишр өөрөө хоер болоһондо!

Хэрбэ үрэ таниһан. Ушар үгэһэн үгыхорихо болоһондо. Ушар хориһонһонь түрэһэн. Тэдэнэрэй үрэ, ушар үгы болоһондо.

Хэрбэ сугларһан хамта нэгэнһээ. Үрэ дахинань түрэһэн болоһондо. Ямар үүсхэлгэ һайжаржа үйлэдэһэн? Нэгэ сагтань хэтэрхэ болоходо!

Хэрбэ урда сугларһан. Үрэ түрэһэн болоходо. Ушар нүхэсэлнүүд үгы. Үрэ үгы ушар гараһан болоһондо.

Хэрбэ үрэ, ушар хориһон. Ушарнинь бүхы хубилһаи болоходо. Урда түрэһэн ушар дахинань. Баһахэтэрхэ болохо түрэһэндэ!

Хорихо шадалтай болоһон. Хэр зэргэ үрэ һайжаржа түрэһэндэ? Үрэ, ушар барилдалгатай. Хэр зэргэ дахин һайжарһан ороһонһоо?

Юуны тула үрэ ушар барилдалга үгы? Ямар нэгэ үрэ һайжарһанда. Үзэһэнгүй үзэжэ таниһанииь. Үрэ һайжаржа үйлэдэһэнгүйдэ!

Үрэ хэтэрхэ, ушар хэтэрхэ. Түрэһэнгүй түрэһэндэ. Хамта нэгэн амгалан болоһонинь. Хэзээш байха мүн үгыдэ.

Үрэ түрэһэн, ушар түрэһэнгүй. Түрэхэдэ хэтэрхэ. Хамта нэгэн улзаһан болоһонинь. Хэзээш мүн байха үгыдэ!

Улзажа байха мүн үгы. Хэр зэргэ таниһан үрэ һайжархада? Улзажа байха баһа мүн болол. Хэр зэргэ таниһан үрэ һайжархада?

Хэрбэ үрөөр хооһон таниха. Хэр зэргэ үрэ һайжархада?

Хэрбэ үрөөр хооһонгүй таниха. Хэр зэргэ үрэ һайжархада?

Үрэ хооһонгүйдэ түрэхэ болохогүй. Хооһонгүй хорихо болохогүйдэ. Хооһонгүйдэ, тэрэнинь хорихогүй. Түрэһэнгүй баһа мүн болоһондо!

Хэр зэргэ хооһондо түрэхэ болоһон? Хэр зэргэ хооһон хорихо болоһондо? Тэрэ хооһон баһа хорихогүй.Түрэһэнгүйдэ баһа хэтэрхэ болоходо!

Ушар болон, үрэ нэгэ шанартай. Хэзээш зохистой болохогүйдэ. Ушар болон, үрэ бусад шанартай. Хэзээш зохистой болохогүйдэ.

Ушар үрэ нэгэ шанартай. Үүсхэлгэ үйлэдэһэн, һайжарха үйлэдэһэн нэгэн болоһондо. Ушар болон, үрэ бусад шанартай. Ушар болон, ушар үгы адли болоһондо!

Үрэ мүн шанартай байха. Ямар нэгэ таниһан һайжархада. Үрэ мүн шанартай үгы. Ямар нэгэ таниһан һайжархада.

Үйлэдэһэндэ һайжарһан мүн үгы. Ушар зохистой шанартай болоогүй даа. Ушар зохистой шанартай байха бэшэ. Ямар үрэ мүн болоһондо?

Ушарнуудань нүхэсэлнуүдтэ. Ямар мүн тэдэнэрэнь сугларһанда. Бидэнэр өөрөө һайжарһан үгы. Хэр зэргэ үрэ һайжараһанда?

Тэрэ тула сугларһанһаа үйлэдэһэнгүй. Сугларһан үгы үйлэдэһэн үрэ үгыдэ. Үрэ байха мүн үгы. Хаана нүхэсэл сугларһан байхада?

(Нүхэсэл сугларһанһаа ушар, үрэ гараха.)

Сугларһанай шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй хорин.

 

XXI.

Эбдэрхэдэ гараха үгы. Хамта нэгэн шанартай байха мүн үгыдэ. Гарахада эбдэрхэ үгы. Хамта нэгэн шанартай байха мүн үгыдэ!

Эбдэрхэдэ гараха үгы. Яагаад болоһон байхада? Түрэхэ үгыдэ үхэхэ болоһон. Эбдэрхэдэ гараһангүй үгыдэ.

Эбдэрхэдэ гараһан болон, хамта нэгэн. Хэр зэргэ шанартай байха болоһондо? Үхэхэ, түрэхэ нэгэн сагта. Байха шанарнинь мүн үгы даа.

Гарахада эбдэрхэ үгы. Яагаад байха болоһон? Хэзээш үгы мүн үгыдэ!

Гарахада, эбдэрхэ хамта нэгэн. Хэр зэргэ шанартай байха болоһондо? Түрэхэ ү/.эхэ нэгэ сагта. Байха шанарнинь мүн үгы даа!

Ямар харилсаан хамта нэгэн? Хамта харилсаан мүн үгыдэ. Бүтэһэн байха мүн үгы. Хэр зэргэ тэдэнэр бүтэһэндэ?

Барагдахада гараһан байха мүн үгы. Барагдахада гараһан үгыдэ. Барагдахада эбдэрхэ байха мүн үгы. Барагдаха үгы эбдэрхэ үгыдэ!

Бодото байха мүн үгы. Гараһанда эбдэрхэ байха мүн үгыдэ. Гарахада эбдэрхэ үгы. Бодото байха мүн үгы даа!

Хооһондо гараһан болон, эбдэрһэнүүд! Зохихо шанарнинь мүн үгы даа. Хооһои үгы бол, гараһан эбдэрһэнүүд. Зохихо шанарнинь мүн үгы даа!

Гараһан болонь эбдэрһэнүүд. Нэгэн шанартай зохихо үгы даа. Гараһан болонь, эбдэрһэнүүд. Та сэдьхэл үзэһэн гэһэндэ!

Гараһан болонь эбдэрһэнүүд. Мунхаг шанараар мүн үзэхэдэ. Бодото үйлэдэ бодото түрэхэ үгы. Бодото үйлэдэ бодотогүй түрэһэн үгыдэ.

Бодотогүй бодотогүйдэ түрэһэн үгы! Бодотогүй үйлэдэ бодото түрэһэн үгыдэ. Бодото үйлэдэ би гэһэндэ түрэһэн үгы. Бусад үйлэдэ мүн шанартай түрэһэн үгыдэ.

Би гэһэн бусад үйлэһээ гүрэһэнинь. Хэр зэргэ байха түрэһэн бэшэ болоһондо? Бодото байхада ама абаһан. Мүнхэ, таһарха үзэһэндэ.

Хэтэрхэ болоһон тэрэ бодото тэрэнинь. Мүнхэ, мүнхэгүй болоһонтулада. Бодото байхада баһа ама абаһан. Таһарха болоогүй, мүнхэ болоогүйдэ.

Ушар, үрэ эбдэрхэдэ гараһан! Тэрэ үргэлжэ мүн байха

Ямар зоболондо зобоһонгүй? Шанга буруу үзэлһөө шүтэн гараһанда. Тэдэнэр мүн шанартай тэрэ үгы. Нисванис үнэхэр үгы тэрэ тулада!

Би гэһэн байһан шанар шанар үгы. Яагаад баһа бүтэһэн үгыдэ? Тэрэ нисваниснуудынь үгы. Хэр зэргэ шанар үгы байха, шанар бүтэһэндэ?

Ямар тэрэ нисванис мүн? Тэрэ бүтэһэн байха баһа мүн үгыдэ. Ямар баһа зарим үгы? Нисваниснууд байха мүн үгыдэ!

Өөрын бэе үзэһэн шэнги нисваниснууд. Нисванис магад табанаар үгыдэ! Өөрын бэе үзэһэн шэнги нисванистан. Нисванис магад табанаар үгыдэ!

Зоболондо зобоһонгүй шанга буруу үзэл. Мүн шанартай байха үгыдэ. Зоболон болон, зобоһонгүй шанга буруу үзэл. Ямар шүтэнһээ нисванис мүн бололдо?

Дүрсэ, дуу, амта болон, хүрэлсэхэ. Үнэр болон, юумынууд магад зурганда, һуурида хүсэлэн, уур. Мунхагынь мүн шэнжэлһэндэ!

Дүрсэ, дуу, амта болон, ухаан. Үнэр болон, онсо юумынуудтай. Дисанай хото балгас мэтэ. Зэрэлгээн зүүдэн адли мүн бололдо!

Түрэһэнтэн худал мэтэ. Тэдэнэрэй дүрсэ хүрэг адлида. Зоболондо, зобоһонгүй. Хаана болохо дахин гараһанда?

Ямар шүтэнһээ зоболон гэһэн? Зоболон үгы нэрлэһэндэ. Зоболон байха бэщэһээ хамаадаһан үгы. Тэрэ тула зоболон зохихо мүн үгыдэ!

Ямар шүтэнһээ зоболон үгы? Зоболон нэрлэһэндэ. Зоболон үгы хамаадаха үгы байхагүйһээ. Тэрэ гула зоболон үгы зохихо мүн үгыдэ!

Зоболон байха мүн үгыдэ. Хүсэлэн хаана болоһон байха? Зоболон үгы байха мүн үгыдэ. Уур хаана болоһон байха?

Хэрбэ мүнхэ үгы мүнхэ гэһэн. Тэрэ мэтэ буруу бариһан мүн бололдо. Хооһон мүнхэ үгы байһан бэшэһээ. Хэр зэргэ буруу мүн бариһанда?

Хэрбэ мүнхэ үгыдэ, мүнхэ мэдэһэн гэһэн. Тэрэ мэтэ бариһан буруу мүн бололдо. Хооһондо мүнхэ үгы мэдэһэн гэһэн. Хэр зэргэ мүн үгы буруу бариһанда?

Хэн бариха болон, ямар бариһан? БариҺантан болон, ямар бариһанда? Бүгэдэ шухал амарлуулан. Тэрэ тула бариһан байха мүн угыдэ!

Буруу бол үяэн шанарынь. Бариһан байха мүн үгыдэ. Ямар шанга буруу үзэл байха? Ямар шанга буруу үзэл байха үгыдэ?

Шанга буруу үзэл болоһон. Тэрэ шанга буруу үзэлнүүд байһангүйдэ. Шанга буруу үзэл болоогүй. Тэрэ шанга буруу үзэлнүүд байһангүйдэ.

Шанга буруу үзэл болоһон шэнги. Тэрэ шанга буруу узэһэнүүд байһангүйдэ. Хэндэ шанга буруу үзэл байха? Өөрыгөө маша шэнжэлһэндэ!

Шанга буруу үзэһэнүүд түрэһэнгүй. Яагаад болоһон байхада? Шанга буруу үзэлнүүд түрэһэнгүй. Шанга буруу үзэлтэн хаана байхада?

Би гэһэн бодотодо түрэһэн үгы. Бусадһаа түрэһэн шанар мүн үгыдэ. Би гэһэндэ, бусад баһа бэшэ. Шанга буруу үзэлтэн хаана байхада?

Хэрбэ би гэһэн арюун. Мүнхэ болон, амгалан байхада. Би гэһэн болон, арюун, мүнхэ болон. Амгаланда, шанга буруу узэл мун үгыдэ!

Хэрбэ би гэһэн болон, арюун. Мүнхз болон, амгалан үгыдэ. Би гэһэн үты, арюун үгы, мүнхэ үгы. Зоболон байха мүн үгыдэ!

Тэрэ мэтэ шанга буруу үзэл хориһонһоо. Ухаан үгынинь хорихо болоһондо. Ухаан үгы хорихо болоходонь. Хуряаһан үйлэдэһэн тэригүүгэн хорихо болоһондо!

Хэрбэ зарим нисванис. Ямар мүн шанартай байхада. Яагаад тэбшэһэн болохо? Ямар нэгэ тэбшэһэн байхада?

Хэрбэ зарим нисванис. Ямар мүн шанар үгыдэ. Яагаад тэбшэһэн болоһон? Ямар нэгэ угы тэбшэжэ үйлэдэһэндэ?

Шанга буруу үзэл шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй хорин гурбан.

 

XXIV.

Хэрбэ энэнүүд бүгэдэ хооһон. Гараһан үгы эбдэрһэн үгыдэ. Хутагтын дурбэн унэнууд. Хэтэрхэ болохо танай үгыдэ!

Хутагтын дурбэн унэнууд үгыһөө. Гүйсэд мэдэһэн тэбшэһэндэ. Бисалгахада эли үйлэдэһэнүүд. Зохистой болоһон мүн үгы даа!

Тэдэнэр мүн байха үгыһее. Дурбэн урэ баһа байха мүн үгыдэ. Үрэ үгыдэ, үрэ орохогүй. Ороһояүүд байха баһа мүн үгыдэ!

Хэрбэ түрэһэнтэн наймет амитан. Хубараг үгы тэдэнэр үгыдэ. Хутагтын үнэнүүд үгы тула. Дээдэ ном байха баһа мүн үгыдэ!

Номтой хубараг байха бэшэ. Хэн Будда болохо байхада? Маша хооһон гэжэ шанар хэлэһэн. Дээдэ гурбан шухал хорлоһондо!

Үйлэдэхэдэ үрэ байха. Номын шанартай ном мүн үгыдэ. Юртэмсын томьеонинь. Бүгэдэ хорлол мүн үйлэдэһэндэ!

Танаарань тэндэ номолһон. Хооһон шанарта хооһон хэрэгтэй. Хооһоной удханинь мэдэһэнгүйһөө. Тэрэ тула тэрэ мэтэ мүн хорлоһондо.

Будда номдо үзүүлһэн. Хоер унэн үнэхэр шүтэһэндэ. Юртэмсын янагуха унэн. Үнэмлэхэ унэндэ!

Ямар тэрэ хоер үнэн? Маша илгажа, маша мэдэһэн үгыдэ? Тэдэнэр Буддын һургаалынь. Гүн гүнээгы шанар тэрэ магад мэдэһэнгүйдэ.

Томьеондонь шүтэһэнгүйдэ. Үнэмлэхэнинь үзэжэ шадахагүй. Үнэмлэхэнинъ мэдэһэнгүйдэ. Нисванисһаа гэтэлжэ болохогуй!

Хооһон шанар гэмтэ үзэһэи. Бэлигууд бага согсос болоһондо. Ямар гэм хубилган бариһан? Тарнин ухаан гэм шэнги бугпээһэндэ!

Тэрэ тула энэ халдабаритай ном. Гүн мэдэхэдэ бэрхэ айладхаһан болоһондо. Шадалтай сэдьхэлтэн ном үзэһэнһөө. Маша буруу мүн болоһондо!

Гэмтэ хэтэрхэ болоһонинь. Хооһондо зохихо мүн үгыдэ. Т анаарань хооһон шанар тэбшэһэн. Ямар тэрэ өөрөө зохихо үгы даа!

Ямар хооһон шанар бариһан? Болоһон тэндэ бүгэдэ болоһондо. Ямар хооһон шанар бариһангүй? Тэндэ барихагүй бүгэдэ болоһондо.

Танай өөрынь гэмэнүүдынь. Өөрөө гүйсэд үйлэдэһэндэ. Эли морин унаһан шэнги. Мориндо шанар хэлэһэн шэнги болоһондо!

Хэрбэ бодото мүн шанартай үйлэнүүд. Дагажа үзэһэн байхада. Тэрэ мэтэ бодотонууд мүн болол. Та ушар, нүхэсэл үгы үзэһэндэ!

Үрэ болонь, ушар шанартай. Үйлэдэһэнтэн үйлэ үйлэдэһэндэ. Түрэхэ болонь, хорихо болон. Баһа хорлолтой үрэ үйлэдэһэндэ!

Ямар шүтэн барилдлагатай гараһан? Тэрэнинь хооһон шанар номолһондо. Тэрэ шүтэнһээ нэрлэһэн. Мадхьямикын мүр тэрэ шанартай мүн бололдо!

Юунэ тула шүтэн гараһан мүи угы? Зарим юумын байха мүн үгы даа. Тэрэ тула хооһон мүи үгы. Зарим юумын байха мүн үгы даа!.

Хэрбэ энэ үгы бүгэдэ хооһон. Гараһан үгы, эбдэрһэн үгыдэ.

Хутагтын дурбэн унэнр/д. Хэтэрхэ болохо танай үгыдэ.

Шүгэн барилда лгатай гараһан мүн үгы. Зоболон хаана болоһон байхада? Зоболон тэрэ мүнхэ үгы зарлигһан. Мүн шанартай, мүн шанар үгы байхада!

Үйлэнинь мүн шанартай байха бэшэ. Ямар нэгэ бол oh он бүгэдэ гараһанда? Тэрэ тула хооһон шанар хорлол үйлэдэһэн. Бүгэдэ гараһан байха мүн үгы даа!

Зоболон мүн шанартай байха. Хориһон байха мүн үгы даа. Мун шанартай гуйсэд ороһон тула.Хорнходо хорлол мүн үйлэдэһэндэ!

Мун шанартай мур байхадань. Зохистой шалгадаг болоһонгүй даа!

Яагаад тэрэ мүр бисалгажа үйлэдэһэн? Та мүн шанартай байха мүн үгыдэ!

Хэзээ бүгэдэ зоболон гараһан? Хорихо байха мүн үгыдэ. Зоболоной хорихо мүр. Хэн нэгэ олохо дуратай.

Хэрбэ мун шанарынь. Гүйсэд мэдэһэн мүн үгыдэ. Тэрэнинь хэн гүйсэд мэдэхэ болоһон? Мүн шанартай ороһон мүн үгыдэ!

Та тэрэ шэнги шанарынь. Эли үйлэдэжэ тэбшэхэдэ. Баһа дурбэн урэнууд бисалгажа. Г үйсэд мэдэһэн шэнги болоогүй даа!

Мүн шанар гүйсэд бариһанаар. Үрэ мүн шанартай. Хэн мүн тэрэ олоһон бэшэ? Хэн олохо шадалтай болоһондо?

Үрэ үгыдэ үрэ ороһонгүй. Ороһонууд баһа байха мүн үгыдэ. Хэрбэ түрэһэнтэн найман амитан. Хубараг үгы тэдэнэр үгыдэ!

Хутагтын үнэнүүд үгытула. Дээдын ном баһа байха мүн үгыдэ. Ном болон, хубараг байха бэшэ. Хэн Будда болохо байхада?

Танаар бодитай Буддада. Баһа шүтэһэнгүйдэ хэтэрхэ болохо. Танаар бодитай Буддада. Баһа шүтэһэнгүйдэ хэтэрхэ болохо!

Мүн шанартай танай шанарарань. Будда бэшэ хэн мүн тэндэ? Бодитай ябаһан, бодитай тула. Хэшээһэндэ бодитай баһа олоһон болоогүйдэ!

Зарим баһа ном болон, ном бэшэ. Хэзээш үзэхэ болоогүйдэ? Ямар нэгэ хооһон үгы үзэһэн? Мүн шанарынь үзэһэн үгыдэ!

Танда үрэ байха болоһон. Ном болон, ном үгы таниһанда. Хэрбэ үрэ танда байха. Ном болон, ном үгы таниһанда.

Юунэ тула үрэ хооһонгүй? Шүтэн барилдлагатай гараһанда. Хооһон шанар ямар хорлол үйлэдэһэн? Юртэмсын томьеондо.

Бүгэдэдэ хорлол үйлэдэһэн мүн. Хооһон шанар хорлол үйлэдэхэдэ. Үйлэдэхэдэ баһа юу үгы болоһон гэбэл? Найруулга үгы үйлэдэл болоһондо!

Үйлэдэһэнгүй баһа үйлэдэһэн болоһон. Мүн шанартай ябаһанууд байхада. Түрэһэнгүй болон, хориһонгүй болон. Ехэ бата ороһонинъ болоһондо. Тухайн үедэ элдэб хагасаха болоһондо!

Хэрбэ хооһон байха бэшэ. Олохогүй болоһондо. Эсэстэ зоболон үйлэдэхэ. Бүгэдэ нисванис тэбшэһэн үгыдэ!

Ямар шүтэн барилдлагатай гараһан? Тэрэ зоболон үзэхэдэ. Бүгэдэ гараһанай хориһон. Тэдэнүүд мүр мүн шанартай үзэхэдэ!

Хутагтын үнэн шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй хорин дүрбэн.

 

XXV.

Хэрбэ энэнүүд бүгэдэ хооһон. Гараһан үгы эбдэрһэнгүйдэ. Ямар нэгэ хориһоной тэбшэһэн? Нисванисһаа гэтэлхэ дуратай болоһондо.

Тэбшэһэнгүйдэ олохогүй! Таһарха үгы, мүнхэ үгыдэ. Хорихо үгы, түрэхэ үгы. Тэрэнинь хэлэһэн нисванисһаа гэтэлхэдэ!

Нэгэн удаа нисванисһаа гэтэлхэ бодото бэшэ. Хүгшэрөөд үхэхэдэ, бэлиг шанартай хэтэрхэ болоһондо. Хүгшэрхэдэ үхэхэ үгы. Бодото байха мүн үгы даа!

Хэрбэ нисванисһаа бодото гэтэдхэ. Нисванисһаа гэтэлхэдэ хуряаһан үйпэдэһэн болоһендо! Бодото хуряаһан үйлэдэһэн мүн үгы. Заримда баһа хаана байха мүн үгы даа?

Хэрбэ нисванисһаа бодото тэгэлхэ. Хэн нисванисһаа гэтэлхэ тэрэ шүтэн үгыдэ? Шүтэнһээ бодото мүн үгы. Заримда баһа байха мүн үгы даа!

Хэрбэ нисванисһаа гэтэлхэ бодото бэшэ. Хэн бодотогүй болоһондо? Хэн нисванисһаа гэтэлхэдэ бодото бэшэ? Тэндэ бодотогүй мүн үгыдэ?

Хэрбэ нисванисһаа гэтэлхэ бодото бэшэ. Хэн тэрэ нисванисһаа гэтэлһэн шүтэн үгыдэ? Ямар нэгэн шүтэн мүн үгы? Бодотогүй байха мүн үгы даа!

Бодото ерэһэн болонь, ябаһан. Шүтэһэндэ, шалтаган үйлэдэһэн ямар мүн бололдо? Тэрэнинь шүтэһэн бэшэ, шалтаган үйлэдэһэн бэшэ. Нисванисһаа гэтэлхэ мүн үзүүлһэндэ!

Гараһан болонь, эбдэрһэнүүд. Тэбшэһэн үзүүлһэнһөө зүбшөөһэн зарлигта! Тэрэ тула нисванисһаа гэтэлхэ. Бодото үгыдэ бодотогүй изагуур бэшэдэ!

Хэрбэ нисванисһаа гэтэлһэнинь. Бодото болон, бодогогүй хоер мүн бололдо. Бодото болон, бодотогүйнууд. Хэтэрхэ болоһон тэрэ изагуур угыдэ!

Хэрбэ нисванисһаа гэтэлһэнинь. Бодото болон, бодотогүй хоер мүн бололдо. Нисванисһаа гэтэлхэдэ шүтэнгүй бэшэ. Тэрэ шутэн хоер мун тула даа!

Хэн нисванисһаа гэтэлһэнинь? Бодото болон, бодотогүй хоер мүн бололдо. Нисванисһаа гэтэлхэдэ хуряаһан үйлэдэһэнгүй. Бодото, бодотогүй хуряаһан үйлэдэһэн мүн бололдо!

Хэн нисванисһаа гэтэлһэн? Бодото, бодотогүй тэрэ хоер байһанда. Тэрэ хоер нэгэ байһан бэшэ. Харанхы шэнги үзэгдэхэдэ!

Бодото бэшэ, бодотогуй бэшэ. Нисванисһаа гэтэлхэ хэн үзэһэндэ? Бодотогүй болон, бодотойнууд. Тэрэнинь бүтэһэн болоһон бүтээһэндэ!

Хэрбэ нисванисһаа гэтэлһэнинь. Бодото бэшэ, бодотогүй бэшэдэ. Бодото бэшэ, бодотогүй бэшэ гэбэл. Хэн нэгэнь тэрэ эли үйлэдэһэндэ?

Илагша түгэс нисванисһаа гэтэлһэн болоһонһоо. Тэрэ эли шэнги тэрэ байха үгыдэ. Сэдьхэл ухаан бол хоер үты. Хоер бэшэ гэбэл баһа эли үгыдэ!

Илагша түгэс баһа ороһон болоһон. Эли үгы тэрэ шэнги байһанда. Сэдьхэл ухаан бол хоер үгы. Хоер бэшэ гэбэл баһа эли үгы даа!

Оршолон нисванисһаа гэтэлһэнһээ. Бага онсо байха мүн үгыдэ. Оршолон нисванисһаа гэтэлһэнһээ. Бага онсо байха мүн үгыдэ!

Нисванисһаа гэтэлхэдэ ямар хизагаар мүн? Тэрэнинь оршолоной хизагаар мүн бололдо! Тэрэ онсо бага хоер. Маша нарин бол, байха мүн үгыдэ.

Хэн хойто заха тэригүүтэндэ гэтэлхэ? Мүнхэ тэригүүтэн үзэһэндэ. Нисванисһаа хойто захада гэтэлхэ. Урда захада шүтэһэн мун бололдо!

Бугэдэ бодото хооһон! Ямар нэгэ заха байха, ямар заха үгыдэ. Заха байхада заха үгы ямар нэгэн мун. Заха юуш бэшэ заха үгыдэ.

Ямар нэгэн тэрэ бусад шанартай ямар мун? Ямар нэгэн мүнхэ, ямар мүнхэ үгыдэ. Мүнхэ, мүнхэ үгы юуб хоюула? Ямар нэгэн хоюула угыдэ мун бололдо.

Нирвана бүгэдэ зориһон гэһэи. Нирванада амарлуулан тохилдоһондо. Будда баһа ямар? Ямар зарим ном бол үзүүлһэн үгы даа!

(Нисванис зурган болон, ойрын хорин тэригүүтэн.)

Нисванисһаа гэгэлхэ шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй хорин табан.

 

XXVI.

Ухаан үгы баһа бүрхэһэн байһан тула. Магад гурбанууд хуряаһан үйлэдэһэндэ. Ямар хуряаһан үйлэдэһэн эли мүи болол? Ябаһан тэдэнэр ябаһанда!

Хуряаһан үйлэдэһэн нүхэсэл маша мэдэһэн. Ябаһанууд ороһондо. Ороһон һайнаар мэдэһэн. Нэрэ, дүрсэнинь тогтоһондо!

Нэрэ, дүрсэнинь тогтоһон. Зурган түрэһэн түгэхэ гараһан болоходо. Зурган түрэһэн түгэхэшүтэһэнһээ. Хүрэлсэхэ үнэн гараһан болоходо!

Нюдэн болон, дүрсэ болон, дурдажа үйлэдэһэн. Ганса шүтэнһээ түрэһэндэ. Тэрэ мэтэ июдэн болон, дүрсэ шүтэһэнһээ. Түрэһэнэй һайнаар шдэһэндэ!

Нюдэн болон, дүрсэ болон, Һайнаар мэдэһэн. Хуряаһан гурбан ямар мүн бололдо? Тэрэнинь хүрэлсэхэдэ, тэрэ хүрэлсэһэнһөө. Мэдэрхэ бүхы гараһан болоһондо!

Мэдэрхэдэ нүхэсэл байһан. Мэдэрхэ удха болоһон байхада. Байха болоһондо шухал абаһан. Магад дүрбэн шухал абаһан болоһокдо.

Шухал абаһан абаһантан байха. Байхада маша гараһан болоһондо. Хэрбэ шухал абаһан үгы. Хэтэрхэболохо байһангүйдэ!

Тэрэ байһан баһа табан согсос. Байһанһаань түрэһэн болоһондо. Нисваниста хүгшэрхэ, үхэхэ. Хамта бархирха зобоһондо!

Сэдьхэл амгалангүйдэ зобохо. Тэдэнэр маша түрэһэнһөө. Тэрэ мэтэ зоболон бүрхэһэнинь. Энэ онсо гараһан болоһондо!

Тэрэ оршолоной үндэһэн хуряаһан үйлэдэһэн! Тэрэ тула мэргэнүүд хуряаһан үйлэдэһэнгүйдэ. Тэрэ тула мэргэн үгы үйлэдэһэнтэн мүн. Мэргэн бэшэ тэрэ шанар үзэһэн тула даа!

Ухаан үгы хорихо болоһондонь. Хуряаһан үйлэдэһэнүүд баһа гараһан болоогүйдэ. Ухаан үгы хорихо болоһонинь. Мэдэһэнһээ тэрэ шанар бисалгалгаһанда!

Тэрэ болон, тэрэнинь хорихо болоһонһоо. Тэрэ болон, тэрэнинь эли гараһангүйдэ. Зоболон онсо согсос!Тэрэнинь тэрэ мэтэ үнэн хориһондо!

Арбан хоер байһан гэшүүн шэнжэлһэн гэһэндэ, маша үйлэдэһэнэй хорин зурган.

 

XXVII.

Үнгэрһэн car болоһон үгы гэһэн. Юртэмсын мүнхэ тэрнгүүтэндэ. Ямар тэрэнинь мүн үзэһэн? Урда заха мүн шүтэһэндэ!

Ерээдүй сагта бусад гаража болохо. Гараһангүй юртэмсын заха тэригүүтэндэ. Ямар тэрэнинь мүн үзэһэн? Хойто заха мүн шүтэһэндэ!

Үнгэрһэн саг болоһон гэбэл. Үйлэдэһэн тэрэнинь зохихо үгы даа. Ямар урда сагта гараЬан? Энэ шанартай тэрэ мүн үгыдэ!

Тэрэ шанартай би гэһэн болоһон гэһэн. Тусхай шухал абаһан болоһондо. Шухал абаһанда багтаһан үгы. Та ямар нэгэн би гэһэн мүн бололдо?

Шухал абаһанда багтаһангүй. Үйлэдэһэн үедэ би гэһэн байха мүн үгыдэ. Шухал абаһанда би гэһэн шанартай мүн болол. Танай би гэһэнинь мүн үгыдэ.

Шухал абаһанда би гэһэн шанартай мүн үгы. Тэрэ гараһан мун эбдэрһэндэ! Яагаад шухал абаһан? Шухал абаһантан мүн бололдо.

Би гэһэнинь шухал абаһанһаа. Бусад зохихо шанар мүн үгыдэ. Хэрбэ бусад абаһан үгы. Бариһан байхадабариһан изагуур угыдэ.

Тэрэ мэтэ абаһанһаа бусад мүн үгы. Тэрэ шанартай баһа шухал абаһаи бэшэдэ. Би гэһэнинь үгыдэ, шухал абаһангүй. Шанар үгы тэрэ үгы тэндэ!

Үнгэрһэн саг гараһангүй гэбэл. Тэрэ үйлэдэһэн баһа зохихогүй даа. Урда саг ямар гараһан? Бусад тэрэ энэ мүн үгы даа!

Хэрбэ энэнинь бусад болоһон. Тэрэ үгы баһа гараһан болоһондо. Тэрэ шэнги тэрэнинь ороһон болоһон гэбэл. Тэндэ түрэһэн үхэһэн үгыдэ!

Таһархада, үйлэнүүд барагдаха. Бусад үйлэ үйлэдэһэндэ. Бусад туе тустай амсаха. Тэндэ тэригүүтэнхэтэрхэ болоходо!

Гараһангүйһаа гараһан бэшэ. Эндэ гэмтэ хэтэрхэ болоһондо. Би гэһэнинь үйлэдэһэн болоһон. Гараһан бол, ушаргүй болоһондо!

Тэрэ мэтэ би гэһэн гараһан, би гэһэн гараһан үгы. Хоюула, хоюуланда мүн үгыдэ. Тэдэнэр зохихо мүн үгы!

Ерээдүй сагта бусад гараһан болоходо!

Гараһан болоогүйдэ үйлэдэһэн гэһэн. Ямар тэдэнэрэнь мүн үзэһэн? Үнгэрһэн сагтай адли мүн бололдо!

Хэрбэ тэндэ тэрэ тэнгэри үгы. Тэрэ үзэхэдэнь мүнхэ болоһондо. Тэнгэри түрэһэнгүй шанартай болоһон. Мүнхэ, түрэһэн үгы тула даа!

Хэрбэ тэнгэриһээ хүн бусад. Тэрэ үзэхэдэнь мүнхэ үгы болоһондо. Хэрбэ тэнгэриһээ хүи бусад мүн болол. Уга гарбал зохистой болоһонгүй даа!

Хэрбэ нэгэ зүгтэ тэнгэри мүн болел. Нэгэ зүгтэ хүн мүн болоходо. Мүнхэ, мүнхэ үгы болоһон мүн. Баһа тэрэ изагуур мүн үгы даа!

Хэрбэ мүнхэ болон, мүнхэ үгы. Хоюула бүтэһэн болоходо. Мүнхэ мүн үгы, мүнхэ үгы бэшэ. Будулиг хүсэл бүтэһэн болоходо!

Хэрбэ ямар нэгэи хэнһээ. хаана? Ерэһэн болон, дээшэ ябаха_болоһондо? Тэрэ туда оршолон анхан үгы. Тэрэнинь байха болоһон мүн үгыдэ!

Хэрбэ зарим мүнхэ үгы. Мүнхэ үгы ямар нэгэ мүн болоһондо? Мүнхэнинь, мүнхэ үгы. Тэрэ хоер арилгаһан болоходо!

Хэрбэ юртэмсэдэ заха байха. Ямар мэтэ юртэмсын нүгөө тала болоһондо? Юунэ тула согсоснуудэй уга гарбал? Энэ зулын гэрэлтэй адли!

Тэрэ тула захатай байха шанарынь. Заха угы шанартай баһа изагуур угы даа!

Хэрбэ урда эбдэрхэ болоһон гэһэн. Согсос эндэ шүтэн үйлэдэһэнһөө. Тэрэ согсос тарахагүй. Тиимэ тула юртэмсэ заха үгы болоһондо!

Хэрбэ урда эбдэрһэнгүй. Согсос энэ шутэһэн үйлэдэһэндэ. Тэрэ согсос гарахагүй. Тиимэ тула юртэмсэ заха үгы болоһондо!

Хэрбэ нэгэ зүгтэ заха байха. Нэгэ зүгтэ заха үгы болоходо. Юртэмсэдэ заха байха, заха үгы болоһон.Баһа тэрэ изагуур мун угы даа!

Яагаад шухал абаһанган? Нэгэ зүгтэ үнэхэр эбдэрхэ болоһондо. Нэгэ зүгтэ үнэхэр эбдэрхэ болоһонгүй.Тэрэ мэтэ тэрэнинь изагуур угы даа!

Яагаад шухал абаһан? Нэгэ зүгтэ маша эбдэрхэ болоһондо. Нэгэ зүгтэ үнэхэр эбдэрхэ болоогүй. Тэрэ мэтэ, тэрэ баһа изагуур угы даа!

Хэрбэ заха байха, заха үгы. Хоюула бүтэһэн болоходо. Заха байха мун угы, заха угы бэшэ. Будуулиг хүсэл бүтэһэн болоһондо!

Баһа бугэдэ бодотонууд. Хооһон туламунхэ тэригуутэн мэтэ. Ямар, хаана, али? Алинһаа бүгэдэ гараһан болоһондо?

Үзэл шэнжэлһэн гэһэндэ, маша уйлэдэһэнэй хорин долон.

 

Перевод с тиб. Пандито Хамбо Ламы Д.Аюшеева

admin